Διερεύνηση Φαινοτύπων Ρινίτιδας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2880570 157 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-09-09
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Τσιλοχρήστου Ολυμπία
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Τσολιά Μαρία, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Παπαδόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής, ΕΚΠΑ, Επιβλέπων
Τυλιγάδα Αικατερίνη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μαραγκουδάκης Παύλος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ξεπαπαδάκη Παρασκευή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Σολδάτου Αλεξάνδρα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Σπυρίδης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση Φαινοτύπων Ρινίτιδας
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση Φαινοτύπων Ρινίτιδας
Περίληψη:
Βιβλιογραφικό υπόβαθρο: Η γνώση σχετικά με τον επιπολασμό και τα
χαρακτηριστικά της τοπικής αλλεργικής ρινίτιδας (ΤΑΡ) στα παιδιά είναι
περιορισμένη. Από τις επτά δημοσιευμένες μελέτες, οι περισσότερες έχουν
συμπεριλάβει μόνο παιδιά με ολοετή ρινίτιδα και τα αποτελέσματα στηρίζονται στη
διερεύνηση μέχρι 3 αεραλλεργιογόνων ανά μελέτη. Ο σκοπός της μελέτης μας ήταν
να καθορίσουμε τον επιπολασμό της ΤΑΡ σε παιδιά με χρόνια, δύσκολη στο χειρισμό,
εποχική ή ολοετή ρινίτιδα αλλά απουσία δεδομένων για ευαισθητοποίηση σε
αεραλλεργιογόνα ή εναλλακτική διάγνωση. Επιπλέον, σκοπός της μελέτης ήταν ο
προσδιορισμός του επιπολασμού να γίνει εκτενώς μέσω ειδικών ρινικών προκλήσεων
(ΕΡΠ) σε 4 κοινά για το χώρο της Ελλάδος, αεραλλεργιογόνα. Επίσης είχαμε ως
δευτερεύον σκοπό να εξακριβώσουμε αν τα παιδιά με ΤΑΡ έχουν ιδιαίτερα κλινικά
χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον κλινικό ιατρό να τα διακρίνει
από τα παιδιά με μη αλλεργική μη λοιμώδη ρινίτιδα (ΜΑΡ).
Μέθοδοι: Σε αυτή την προοπτική μελέτη διεξήγαμε πολλαπλές ΕΡΠ (πΕΡΠ) με 4
αεραλλεργιογόνα (P. pratense, O. europea, A. alternata, D. pteronyssinus) σε παιδιά
με απουσία ευαισθητοποίησης σε αεραλλεργιογόνα τα οποία εξετάστηκαν σε ένα
ημερολογιακό έτος σε ένα εξειδικευμένο ιατρείο. Επιπλέον, διεξήγαμε μεμονωμένες
ΕΡΠ (μΕΡΠ) σε παιδιά με αλλεργική ρινίτιδα (ΑΡ) τα οποία αποτέλεσαν την ομάδα
ελέγχου. Το αποτέλεσμα της ΕΡΠ αξιολογούταν με βάση τη συμπτωματολογία και
ακουστική ρινομετρία. Εκλυτικοί παράγοντες μη ειδικής ρινικής
υπεραντιδραστικότητας (ΡΥ) καταγράφηκαν μέσω ενός ερωτηματολογίου.
Αποτελέσματα: Η ΤΑΡ επιβεβαιώθηκε σε 29.2% (n=7/24) των παιδιών με αρνητικές
δερματικές δοκιμασίες δια νυγμού και IgE ορού σε αεραλλεργιογόνα. Όλα τα παιδιά
εκτός από ένα αντέδρασαν σε ένα αλλεργιογόνο ενώ ένα παιδί σε δύο. Η επιλογή του
πρωτοκόλλου των πΕΡΠ διασφάλισε πτώση 69.8% (p<0.001) στον αριθμό των
απαιτούμενων επισκέψεων σε σύγκριση με εκείνες που θα απαιτούνταν αν το κάθε
παιδί προσερχόταν για 4 μΕΡΠ. Όλα τα παιδιά της ομάδας ελέγχου (ΑΡ) είχαν θετική
ΕΡΠ των οποίων τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια με εκείνα των ΤΑΡ. Δεν υπήρχαν
διαφορές στην ηλικία έναρξης των ρινιτιδικών συμπτωμάτων ή εξέτασης, στο γένος,
το οικογενειακό ιστορικό ατοπίας ή το τρέχων/παρελθοντικό περιβάλλον διαβίωσης.
Εν τω μεταξύ, ο επιπολασμός των εκλυτικών παραγόντων ΡΥ ήταν συγκρίσιμος μεταξύ
των παιδιών με ΤΑΡ, ΜΑΡ και ΑΡ.
Συμπεράσματα: Εξ όσων δυνάμεθα να γνωρίζουμε, πρόκειται για την πρώτη
παιδιατρική μελέτη στην οποία εντάχθηκαν παιδιά με εποχικά ή ολοετή συμπτώματα
τα οποία μάλιστα διερευνήθηκαν λεπτομερειακά για ΤΑΡ έναντι 4
αεραλλεργιογόνων. Ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού μας αποδείχθηκε να έχει
ΤΑΡ και συνεπώς η διεξαγωγή ΕΡΠ, κατά προτίμηση σε περισσότερα του ενός
αεραλλεργιογόνου, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε ανάλογες περιπτώσεις
παιδιών. Δεν υπήρχαν ιδιαίτερα κλινικά χαρακτηριστικά ανάμεσα στα παιδιά με ΤΑΡ,
ΜΑΡ και ΑΡ. Επιπλέον, τα παιδιά με ΤΑΡ απάντησαν κατά παρόμοιο τρόπο στην
επαφή με το εκλυτικό αεραλλεργιογόνο σε σχέση με τα παιδιά με ΑΡ. Η εφαρμογή
του πρωτοκόλλου των πΕΡΠ έναντι των μΕΡΠ αποτελεί πρακτική που μπορεί να
μειώσει τον αριθμό και το κόστος των ΕΡΠ.
Λέξεις-κλειδιά:
Ρινίτιδα, Τοπική αλλεργική ρινίτιδα, Αλλεργική ρινίτιδα, Μη αλλεργική ρινίτιδα, Παιδιατρική ρινίτιδα, Φαινότυποι ρινίτιδας, Ρινική υπεραντιδραστικότητα, Ρινική πρόκληση, Πολλαπλή ρινική πρόκληση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
175
Αριθμός σελίδων:
130

Tsilochristou Olympia PhD.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.