Διερεύνηση της κατανόησης του συνδρόμου της καρδιακής ανεπάρκειας από τους νοσηλευτές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με ειδικό ερωτηματολόγιο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2881550 63 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2019-09-26
Έτος εκπόνησης:
2019
Συγγραφέας:
Κεντίκη Σταυρούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παρίσης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής,Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μπαμπάτσικου Φωτούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πολυκανδριώτη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση της κατανόησης του συνδρόμου της καρδιακής ανεπάρκειας από τους νοσηλευτές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με ειδικό ερωτηματολόγιο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση της κατανόησης του συνδρόμου της καρδιακής ανεπάρκειας από τους νοσηλευτές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με ειδικό ερωτηματολόγιο
Περίληψη:
Τα τελευταία χρόνια η Καρδιακή Ανεπάρκεια έχει προσλάβει διαστάσεις παγκόσμιας επιδημίας. Οι κατευθυντήριες γραμμές τείνουν να χρησιμοποιούν τον όρο καρδιακή ανεπάρκεια για να αναφερθούν σε εκείνους τους ασθενείς με καθιερωμένη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. Με την πάροδο του χρόνου, η κατανόηση της ΚΑ έχει βελτιωθεί σημαντικά τόσο από την παθοφυσιολογική άποψη, όσο και από την άποψη παροχής θεραπειών που τροποποιούν τη νόσο. Η έγκαιρη διάγνωση είναι σημαντική για τη βελτιστοποίηση των βασισμένων στην τεκμηρίωση θεραπειών, οι οποίες καθυστερούν τη θνησιμότητα και βελτιώνουν τα συμπτώματα. Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και οι νοσηλευτές που απασχολούνται σε αυτήν, παρέχοντας μία ολιστική προσέγγιση της νόσου, μπορούν να διαδραματίσουν ένα καίριο ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή.
Σκοπός: Κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της κατανόησης του συνδρόμου της καρδιακής ανεπάρκειας από τους νοσηλευτές που εργάζονται σε δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Αττική και η ανάδειξη τυχόν εκπαιδευτικών τους αναγκών. Ένας δευτερεύων στόχος, ήταν η διερεύνηση πιθανών συσχετίσεων μεταξύ των επιμέρους δημογραφικών και επαγγελματικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων νοσηλευτών και των γνώσεων τους σχετικά με το σύνδρομο της καρδιακής ανεπάρκειας.
Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε μια ποσοτική έρευνα μέσω της συμπλήρωσης ενός εργαλείου μέτρησης και ειδικότερα του ερωτηματολογίου “Nurses’ Knowledge of Heart Failure Education Principles” των Albert et al, 2002. Το δείγμα αποτελούνταν από 108 νοσηλευτές που εργάζονταν σε δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κ.Υ. και ΤΟ.Μ.Υ.) της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου. Η συλλογή των δεδομένων ξεκίνησε τον Μάιο του 2019 και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2019.
Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμμετείχαν 108 νοσηλευτές, με το τυπικό προφίλ του συμμετέχοντα να είναι γυναίκα, απόφοιτη ΤΕ, με κατά μέσο όρο 12,5 έτη επαγγελματικής εμπειρίας, που εργάζεται σε Κέντρο Υγείας, που δεν έχει λάβει κάποιο είδος μετεκπαίδευσης και που κατά μέσο όρο απαντά σωστά σε 14 ερωτήσεις από τις 20 που σχετίζονται με το σύνδρομο καρδιακής ανεπάρκειας. Στο σύνολο των ερωτήσεων της κάθε θεματικής ενότητας σωστά απάντησε το 27,8% για τη διατροφή, το 10,3% για τα υγρά ή βάρος, το 8,3% για τα σημεία ή συμπτώματα, το 43,5% για τα φάρμακα και το 42,6% για την άσκηση. Επιπλέον, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά του μέσου αριθμού σωστών απαντήσεων στις ερωτήσεις που αφορούν στο επίπεδο γνώσεων των νοσηλευτών στη φροντίδα του συνδρόμου καρδιακής ανεπάρκειας, ανάλογα με το αν οι νοσηλευτές έχουν λάβει κάποιο είδος μετεκπαίδευσης ή όχι (p = 0,044).
Συμπεράσματα: Βάσει των ευρημάτων, φαίνεται ότι μεγαλύτερη ανάγκη για εκπαίδευση των νοσηλευτών υπάρχει στο θέμα των σημείων/συμπτωμάτων, διατροφή και υγρά/βάρος. Επίσης, ο μόνος παράγοντας που φαίνεται να διαφοροποιεί το επίπεδο γνώσης των νοσηλευτών σχετικά με την αυτοδιαχείριση της καρδιακής ανεπάρκειας από τους ασθενείς, είναι αν έχουν λάβει κάποια μετεκπαίδευση. Συνεπώς, θα πρέπει να αποδοθεί περαιτέρω έμφαση στην ανάπτυξη προγραμμάτων μετεκπαίδευσης των νοσηλευτών, προκειμένου οι ίδιοι να είναι σε θέση να παράσχουν τη βέλτιστη νοσηλευτική φροντίδα σε πάσχοντες από καρδιακή ανεπάρκεια ασθενείς.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Καρδιακή ανεπάρκεια, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Νοσηλευτής, Αυτοδιαχείριση καρδιακής ανεπάρκειας
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
162
Αριθμός σελίδων:
150

ΚΕΝΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ 2019.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.