Σύγχρονα ζητήματα κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών με βάση το εθνικό και το ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2932023 14 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-01-06
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Νικολάου Νικολέτα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Φλώρα Τριανταφύλλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δημήτριος Τσικρικάς, Καθηγητής, Τμήμα Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Νικόλαος Κατηφόρης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύγχρονα ζητήματα κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών με βάση το εθνικό και το ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σύγχρονα ζητήματα κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών με βάση το εθνικό και το ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στα σύγχρονα ζητήματα της κατάσχεσης λογαριασμών εις χείρας Τραπεζικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων ως τρίτων με βάση αφενός τις ημεδαπές και αφετέρου τις ευρωπαϊκές δικονομικές ρυθμίσεις. Αναμφίβολα, πρόκειται για ζήτημα που παρουσιάζει σημαντικό πρακτικό ενδιαφέρον, αφού το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών συναλλαγών διεξάγεται, σήμερα, μέσω Τραπεζών, που συγκεντρώνουν κατ’ αποτέλεσμα σε επίπεδο παγκόσμιας οικονομίας το μεγαλύτερο σε αξία μέρος των περιουσιακών αγαθών .
Η κατάσχεση χρηματικών απαιτήσεων, οι οποίες απορρέουν από την τήρηση τραπεζικών λογαριασμών οφειλετών, αποτελεί είδος έμμεσης αναγκαστικής εκτέλεσης, το οποίο τελευταία, προτιμάται ολοένα και περισσότερο από τους πιστωτές , σε σύγκριση με την επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης επί της ακίνητης περιουσίας των οφειλετών τους σε περίπτωση δυστροπίας τους ως προς την εξόφληση των ανειλημμένων οικονομικών υποχρεώσεών τους .Αναλυτικότερα, η αναγκαστική κατάσχεση χρηματικών απαιτήσεων εις χείρας τρίτου, απαιτεί πολύ λιγότερες διατυπώσεις από την αντίστοιχη διαδικασία επί της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, αφού στην πρώτη περίπτωση οι διαδικαστικές διατυπώσεις για την επιβολή της αναγκαστικής κατάσχεσης περατώνονται με την επίδοση του κατασχετηρίου εγγράφου στον τρίτο και στον καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτη, ενώ ο τελευταίος αποξενώνεται από την κυριότητα επί της χρηματικής απαίτησής του μετά την παρέλευση, απλώς, της προθεσμίας των οκτώ (8) ημερών από την κοινοποίηση του κατασχετηρίου στον ίδιο, οπότε και η κατασχεθείσα απαίτηση εκχωρείται στον επισπεύδοντα δανειστή, υπό την προϋπόθεση, φυσικά, της καταφατικής δήλωσης του τρίτου. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, συνάγεται αδιαμφισβήτητα ότι η αναγκαστική κατάσχεση απαιτήσεων εις χείρας τρίτου έχει καταστεί το πλέον αποτελεσματικό, δραστικό και συνάμα ολιγοδάπανο μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης .
Το αντικείμενο της αναγκαστικής κατάσχεσης χρηματικών απαιτήσεων εις χείρας τρίτου έχει αποτελέσει κατά το παρελθόν αντικείμενο συστηματικής ενασχόλησης. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια και υπό τη σκιά της σφοδρής οικονομικής κρίσης, ανέκυψαν σύγχρονα ζητήματα, τα οποία, ως επί το πλείστον, εντοπίζονται στο ακατάσχετο συγκεκριμένων κατηγοριών απαιτήσεων, που απορρέει από την φύση της σχετικής απαίτησης, όπως, λ.χ., ο μισθός, η σύνταξη ή οι ασφαλιστικές παροχές , ή απορρέει από την πρόσφατη νομοθεσία, όπως το ακατάσχετο κατάλοιπο τραπεζικού λογαριασμού.
Παράλληλα με τις διατάξεις του ημεδαπού δικονομικού δικαίου για την κατάσχεση εις χείρας τρίτου, για πρώτη φορά θεσπίσθηκε και σε επίπεδο ενωσιακού δικαίου με τον Κανονισμό 655/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 «περί της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού προς διευκόλυνση της διασυνοριακής είσπραξης οφειλών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις», η δυνατότητα επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης επί τραπεζικών λογαριασμών για χρηματικές απαιτήσεις από διασυνοριακές διαφορές ιδιωτικού δικαίου. Πρόκειται ειδικότερα, για ένα ασφαλιστικό μέτρο δέσμευσης χρηματικών απαιτήσεων, με άμεση ανάπτυξη έννομων συνεπειών, σε διαφορές με στοιχεία αλλοδαπότητας στο πλαίσιο του ενιαίου χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αποσκοπεί πρωτίστως στη διασφάλιση και την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της επικείμενης αναγκαστικής εκτέλεσης επί των εν λόγω απαιτήσεων . Σημαντικό τμήμα της παρούσας εργασίας καλύπτει την παρουσίαση των κυριότερων ρυθμίσεων του ως άνω Κανονισμού.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)
Λέξεις-κλειδιά:
κατάσχεση εις χείρα τρίτου, σύγχρονα ζητήματα κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών, κατάσχεση με βάση τον Κανονισμό 655/2014
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
411
Αριθμός σελίδων:
107

Σύγχρονα ζητήματα κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών με βάση το εθνικό και το ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.