Διαγνωστική αξία της YKL-40 στις νεογνικές λοιμώξεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2940006 12 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Παιδιατρική Λοιμωξιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-23
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Στελέτου Ευαγγελία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σιαχανίδου Σουλτάνα, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Παπαευαγγέλου Βασιλική, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μίχος Αθανάσιος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαγνωστική αξία της YKL-40 στις νεογνικές λοιμώξεις
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διαγνωστική αξία της YKL-40 στις νεογνικές λοιμώξεις
Περίληψη:
Εισαγωγή: H γλυκοπρωτεΐνη YKL-40, γνωστή και ως chitinase-3-like-1 protein (CHI3L1), είναι ένας πιθανά χρήσιμος διαγνωστικός δείκτης λοίμωξης, σύμφωνα με μελέτες ενηλίκων με σήψη. Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τη διαγνωστική αξία της YKL-40 στις νεογνικές λοιμώξεις.
Σκοπός: Να προσδιοριστεί η διαγνωστική αξία των επιπέδων YKL-40 ορού στη νεογνική σήψη και να συγκριθεί η YKL-40 με άλλους βιοδείκτες που χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη, όπως η CRP ορού.
Μεθοδολογία: Πρόκειται για προοπτική μελέτη στην οποία περιλήφθηκαν 30 τελειόμηνα νεογνά ηλικίας 4-28 ημερών με σήψη και 15 υγιή νεογνά, ως μάρτυρες. Για τη διάγνωση της σήψης χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια του International Pediatric Sepsis Consensus Conference (Goldstein, Giroir and Randolph, 2005). Στους ασθενείς λήφθηκαν καλλιέργειες αίματος, ούρων και ΕΝΥ και έγινε αιμοληψία κατά την εισαγωγή (οξεία φάση λοίμωξης-ημέρα 0) για τον εργαστηριακό έλεγχο ρουτίνας και τον προσδιορισμό των επιπέδων YKL-40 ορού με Elisa (kit για human CHI3L1, R&D Systems, USA). Τα επίπεδα YKL-40 ορού επαναπροσδιορίστηκαν στους ασθενείς σε δείγμα αίματος που λήφθηκε στην αποδρομή της λοίμωξης (ημέρα 7-10), ενώ μετρήθηκαν άπαξ στους μάρτυρες. Συγκρίθηκαν τα επίπεδα YKL-40 ορού μεταξύ ασθενών και μαρτύρων, καθώς και μεταξύ της οξείας φάσης και της αποδρομής της λοίμωξης. Αναζητήθηκε συσχέτιση των επιπέδων YKL-40 κατά την οξεία φάση με τον αριθμό λευκοκυττάρων, πολυμορφοπυρήνων και αιμοπεταλίων της γενικής αίματος και τα επίπεδα CRP ορού. Για τον προσδιορισμό της διαγνωστικής αξίας της YKL-40 χρησιμοποιήθηκε η καμπύλη ROC. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το πρόγραμμα SPSS Statistics 26.
Αποτελέσματα: Σε 20 από τα 30 νεογνά με σήψη διαπιστώθηκε θετική καλλιέργεια αίματος (n=7) ή ούρων (n=13). Τα επίπεδα της YKL-40 [διάμεση τιμή (25η-75ηΕΘ)] βρέθηκαν σημαντικά υψηλότερα στην οξεία φάση της σήψης [35,5 (27,9-54,2) pg/ml] συγκριτικά με τα επίπεδα στην αποδρομή [24,1 (18-35,5) pg/ml, p=0,004] και τα επίπεδα στους μάρτυρες [21,5 (18,9-31,2) pg/ml, p=0,003]. Δε διέφεραν στατιστικά σημαντικά τα επίπεδα της YKL-40 μεταξύ ασθενών στην αποδρομή της σήψης και μαρτύρων. Τα επίπεδα της YKL-40 ήταν επίσης υψηλότερα στην οξεία φάση της σήψης με θετική καλλιέργεια [38,6 (31-63,1) pg/ml] συγκριτικά με τη σήψη με αρνητική καλλιέργεια [31,5 (21,3-35,9), p=0,061], αλλά η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση των επιπέδων YKL-40 στην οξεία φάση της σήψης με τον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων και των πολυμορφοπυρήνων και τη CRP ορού. Η ανάλυση ROC για τα επίπεδα της YKL-40 ανέδειξε σημαντική περιοχή κάτω από την καμπύλη (area under the curve - AUC) για την αναγνώριση ασθενών με σήψη [AUC=0,771 (95%CI 0,632 – 0,911), P=0,003], όχι όμως για τη διάκριση μεταξύ σήψης με θετική και αρνητική καλλιέργεια.
Συμπεράσματα: Η YKL-40 ενδεχομένως θα μπορούσε να συμπεριληφθεί μεταξύ των βιοδεικτών για την αναγνώριση και παρακολούθηση της νεογνικής σήψης, αλλά όχι για τη διάκριση μεταξύ σήψης με θετική και αρνητική καλλιέργεια.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Νεογνικές λοιμώξεις, Νεογνική σήψη, Διαγνωστικός βιοδείκτης, CRP, YKL-40, CHI3L1, Chitinase-3-like-1 protein
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
144
Αριθμός σελίδων:
101
Διπλωματική εργασία_Στελέτου Ευαγγελία.pdf (11 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο