Σύγκριση της ακρίβειας αποτύπωσης εμφυτευμάτων με συμβατική και ψηφιακή τεχνική σε ολική νωδότητα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943340 20 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προσθετική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-15
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Παλάντζα Ειρήνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κούρτης Στέφανος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οδοντιατρικής,Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
Ρούσσου Ίλεια, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Οδοντιατρικής,Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
Χαλαζωνίτης Δημήτρης, Καθηγητής, Τμήμα Οδοντιατρικής,Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύγκριση της ακρίβειας αποτύπωσης εμφυτευμάτων με συμβατική και ψηφιακή τεχνική σε ολική νωδότητα.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σύγκριση της ακρίβειας αποτύπωσης εμφυτευμάτων με συμβατική και ψηφιακή τεχνική σε ολική νωδότητα.
Περίληψη:
Εισαγωγή
Η χρήση των οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων αποτελεί πλέον μία τεκμηριωμένη και συχνά χρησιμοποιούμενη θεραπευτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση νωδών ασθενών. Η μακροπρόθεσμη επιτυχία και επιβίωση μίας επιεμφυτευματικής πρόσθεσης χωρίς βιολογικές και τεχνικές επιπλοκές, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την όσο το δυνατόν πιο παθητική εφαρμογή αυτής στα στηρικτικά εμφυτεύματα. Για την επίτευξη μίας παθητικής εφαρμογής το πρώτο βήμα είναι η λήψη ενός πιστού αποτυπώματος, που να αντιγράφει με ακρίβεια τη θέση των εμφυτευμάτων. Πολλές διαφορετικές τεχνικές και υλικά έχουν χρησιμοποιηθεί για τη λήψη αποτυπώματος από εμφυτεύματα ολικού τόξου, χωρίς να υπάρχει μέχρι σήμερα μία κοινώς αποδεκτή άποψη για το ποια μέθοδος υπερτερεί και παρέχει αποτυπώματα με τη μεγαλύτερη ακρίβεια και επαναληψιμότητα.
Σκοπός
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η σύγκριση της ακρίβειας αποτύπωσης εμφυτευμάτων, παράλληλων αλλά και με κλίση, σε ολικά νωδή κάτω γνάθο. Οι μέθοδοι αποτύπωσης που συγκρίθηκαν ήταν η συμβατική αποτύπωση με δύο διαφορετικά υλικά, σιλικόνη προσθήκης και πολυαιθέρα, και η ψηφιακή αποτύπωση με δύο διαφορετικές συσκευές ενδοστοματικής σάρωσης.
Υλικά και Μέθοδος
Κατασκευάστηκε ένα εκμαγείο αναφοράς νωδής κάτω γνάθου με 4 εμφυτεύματα εσωτερικού εξαγώνου, τοποθετημένα σε θέσεις κυνοδόντων και πρώτων γομφίων. Τα δύο πρόσθια εμφυτεύματα ήταν παράλληλα τοποθετημένα, ενώ τα δύο οπίσθια με 15ο γλωσσική και 15ο άπω κλίση αντίστοιχα. Τα συμβατικά αποτυπώματα λήφθηκαν με τη χρήση δύο ατομικών δισκαρίων από φωτοπολυμεριζόμενη ακρυλική ρητίνη, με την τεχνική του ανοιχτού δισκαρίου και ασύνδετους άξονες αποτύπωσης. Χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά υλικά αποτύπωσης, μία σιλικόνη αθροιστικού τύπου και ένας πολυαιθέρας, σε μέση ρευστότητα και μονοφασική σύσταση. Η έγχυση της γύψου έγινε σε μήτρα σιλικόνης, για την εξασφάλιση ομοιόμορφου σχήματος και διαστάσεων μεταξύ των εκμαγείων. Για τα ψηφιακά αποτυπώματα χρησιμοποιήθηκαν μεταλλικά εξαρτήματα σάρωσης και δύο διαφορετικές συσκευές ενδοστοματικής σάρωσης. Συνολικά λήφθηκαν 10 αποτυπώματα από καθεμία από τις 4 συγκρινόμενες ομάδες.
Τα γύψινα εκμαγεία που είχαν προκύψει από συμβατική αποτύπωση, όπως και το εκμαγείο αναφοράς, ψηφιοποιήθηκαν με τη χρήση εργαστηριακού σαρωτή αναφοράς υψηλής ακρίβειας. Τα STL αρχεία από τη σάρωση των εκμαγείων και από τα ψηφιακά αποτυπώματα εισήχθησαν σε λογισμικό αλληλεπίθεσης, όπου πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε συγκρινόμενα ζεύγη. Υπολογίστηκαν οι τρισδιάστατες αποκλίσεις, οι μετατοπίσεις και οι γωνιακές αποκλίσεις μεταξύ των εξαρτημάτων σάρωσης στα ψηφιακά αρχεία. Για τη μέτρηση της ορθότητας κάθε αρχείο από κάθε πειραματική ομάδα συγκρίθηκε με το ψηφιακό αρχείο αναφοράς, ενώ για τη μέτρηση της πιστότητας τα αρχεία της κάθε πειραματικής ομάδας συγκρίθηκαν μεταξύ τους. Επιπλέον, μετρήθηκε η αξιοπιστία σάρωσης των ενδοστοματικών σαρωτών σε σχέση με τον εργαστηριακό σαρωτή αναφοράς.
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα
Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το IBM-SPSS 26. Τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε έλεγχο κανονικότητας και στη συνέχεια, σε Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA one-way με Levene’s test ως προς τη χρήση LSD ή Tamhane για Post-hoc έλεγχο). Το γενικό ελάχιστο επιθυμητό επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας καθορίστηκε σε p=0.05.
Οι τρεις παράμετροι που αναλύθηκαν ήταν η ορθότητα, η πιστότητα και η αξιοπιστία σάρωσης.
Από τη συνολική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και με βάση τους περιορισμούς που τέθηκαν στην παρούσα διπλωματική εργασία, προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:
Η ακρίβεια αποτύπωσης εμφυτευμάτων σε νωδή κάτω γνάθο επηρεάστηκε τόσο από τη χρησιμοποιούμενη τεχνική αποτύπωσης (συμβατική ή ψηφιακή), όσο και από το χρησιμοποιούμενο αποτυπωτικό υλικό (σιλικόνη ή πολυαιθέρας) και το χρησιμοποιούμενο ενδοστοματικό σαρωτή (Trios ή Heron).
1. Ως προς την ορθότητα της αποτύπωσης (trueness), η σιλικόνη παρουσίασε τη μεγαλύτερη ακρίβεια αποτύπωσης με τις χαμηλότερες τιμές αποκλίσεων, ακολουθούμενη από τον πολυαιθέρα και το Trios, χωρίς όμως οι διαφορές μεταξύ των τριών αυτών ομάδων να είναι στην πλειοψηφία τους στατιστικά σημαντικές. Το Heron παρουσίασε κατώτερα αποτελέσματα ορθότητας σε στατιστικά σημαντικό βαθμό σε όλες τις μετρήσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες.
2. Στις επιμέρους μετρήσεις, οι μετρήσεις αποκλίσεων αποστάσεων εμφάνισαν γενικά μικρότερες τιμές σε σχέση με τις μετρήσεις αποκλίσεων γωνιών. Η σιλικόνη εμφάνισε ακριβέστερα αποτελέσματα όσον αφορά στις μετρήσεις αποστάσεων, στην πλειοψηφία τους. Στις μετρήσεις γωνιών δεν υπερτερούσε σταθερά κάποιο υλικό ή σαρωτής έναντι των υπολοίπων.
3. Ως προς την πιστότητα της αποτύπωσης (precision) η συμβατική αποτύπωση με σιλικόνη ή με πολυαιθέρα υπερτερούσε σε στατιστικά σημαντικό βαθμό έναντι της ψηφιακής αποτύπωσης με οποιονδήποτε από τους δύο σαρωτές. Μεταξύ σιλικόνης και πολυαιθέρα δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά.
4. Ως προς την αξιοπιστία σάρωσης (scanning reliability), η απόκλιση των εμφυτευμάτων μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την αξιοπιστία του σαρωτή.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Αποτύπωση, Εμφυτεύματα, Ψηφιακή Αποτύπωση, Ολική Νωδότητα, Ενδοστοματικοί Σαρωτές
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
69
Αριθμός σελίδων:
113

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ final για ΠΈΡΓΑΜΟΣ.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.