Ορθορεξία: Συχνότητα εμφάνισης και η σχέση της με ψυχοκοινωνικούς παράγοντες σε δείγμα ενηλίκων στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943429 17 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-20
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Μουσά Κασσιανή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γονιδάκης Φραγκίσκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Iατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Λαζαράτου Ελένη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Τριανταφύλλου Καλλιόπη, Διδάκτωρ, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ορθορεξία: Συχνότητα εμφάνισης και η σχέση της με ψυχοκοινωνικούς παράγοντες σε δείγμα ενηλίκων στην Ελλάδα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ορθορεξία: Συχνότητα εμφάνισης και η σχέση της με ψυχοκοινωνικούς παράγοντες σε δείγμα ενηλίκων στην Ελλάδα
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η σύνδεση της διατροφής με την σωματική και την ψυχική υγεία, έχει επισημανθεί συστηματικά στη βιβλιογραφία. Η Ψυχογενής Ορθορεξία έγκειται στην εμμονική ενασχόληση με την υγιεινή διατροφή με σκοπό την προαγωγή της υγείας, η οποία δύναται να οδηγήσει σε δυσμενείς για το άτομο συνέπειες. Πρόκειται για μία σχετικά νέα προς διερεύνηση παθολογία. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η εκτίμηση της συχνότητας εμφάνισης της σε μη κλινικό πληθυσμό (18-35 ετών) καθώς και της σχέση της με άλλους παράγοντες (ιδεοψυχαναγκαστική συμπτωματολογία, κοινωνικό σωματικό άγχος, χρήση Instagram). Μέθοδος: H έρευνα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και το δείγμα της ανήλθε στους 249 συμμετέχοντες (200 γυναίκες, 49 άνδρες) με ηλικία 18-35 ετών. Συμπληρώθηκαν οι κλίμακες ORTO-15, OCI-R, SPAS καθώς και ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο για την χρήση του Instagram.
Αποτελέσματα: Βάσει των αποτελεσμάτων, το 30.1% του δείγματος (N=249) πληρούσε τα κριτήρια ορθορεξίας χρησιμοποιώντας το 35 ως τιμή-ουδό (cut off score) στο ORTO-15. Η αυξημένη ορθορεκτική συμπτωματολογία συνδέθηκε με την μικρότερη ηλικία (r= .21, p<.01) αλλά και την απουσία εργασιακής απασχόλησης (p<.05) και συντρόφου (p<.05). Αναφορικά με τις βασικές μεταβλητές της έρευνας, συσχέτιση με την ορθορεξία παρουσίασε η ιδεοψυχαναγκαστική συμπτωματολογία (r= -.18, p<.05) αλλά όχι το κοινωνικό σωματικό άγχος. Όσοι διέθεταν λογαριασμό στο Instagram σημείωσαν χαμηλότερη βαθμολογία στο ORTO-15 (περισσότερα ορθορεκτικά συμπτώματα). Η συχνότητα χρήσης (r= -15, p<.05) και ο χρόνος που δαπανάται στο Instagram (r= -.24, p<.001) παρουσίασαν επίσης σημαντική συσχέτιση με την ορθορεξία. Η υψηλότερη συσχέτιση βρέθηκε για την συχνότητα έκθεσης σε εικόνες που προάγουν την υγιεινή ζωή (r= -.31, p<.001). H πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση έδειξε ότι το 18% της διακύμανσης της βαθμολογίας στο ORTO-15 εξηγούνταν από την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, τις ιδεοψυχαναγκαστικές τάσεις και την υψηλή έκθεση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο στο Ιnstagram. Η τελευταία μεταβλητή αποτέλεσε τον ισχυρότερο προβλεπτικό παράγοντα του μοντέλου.
Συμπεράσματα: Η παρούσα έρευνα αποτελεί από τις πρώτες απόπειρες μελέτης της Ψυχογενούς Ορθορεξίας στην Ελλάδα και τα αποτελέσματα της μπορούν να αξιοποιηθούν για την κατανόηση του φαινομένου. Ωστόσο απαιτείται περεταίρω διερεύνηση για την διεξαγωγή γενικεύσιμων συμπερασμάτων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Υγιεινή διατροφή, Ψυχογενής ορθορεξία, Ιδεοψυχαναγκαστικές τάσεις, Κοινωνικό σωματικό άγχος, Instagram
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
215
Αριθμός σελίδων:
66

Mousa Kassiani MSc.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-10-20.