Συνεδρίαση 6η: 14 Δεκεμβρίου 1939

Πρακτικά uoadl:55962 716 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 6η: 14 Δεκεμβρίου 1939
Χρονική κάλυψη:
19391214
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Οικονομικά
Υποτροφίες, Αριστεία
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Δικαστικά – Νομικά
Πρόγραμμα Σπουδών
Αιτήσεις – Αναφορές
Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Αλεξ. Γαβαλάς
Ακροατές, δίδακτρα
Κ. Πεζόπουλος, Αλεξ. Στεφανίδης, διδακτορική διατριβή, ορκωμοσία
Πάγκαλος, κληροδότημα
Επιλαχόντες, εγγραφή
Κοσμήτορας, καθήκοντα
Δημήτριος Χόνδρος, καθηγητής, υποχρεωτικά μαθήματα, υπόμνημα
Αγγελίδου, Π. Γ. Σιαπκαράς, Ι. Κατράκης, διδακτορική διατριβή
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.