Αλληλογραφία

Υποφάκελος uoadl:58986 711 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αλληλογραφία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς

Χρονική κάλυψη:
1850-1851
Ταξιθετικός αριθμός:
13.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
53 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση, Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 4 σελίδες έντυπες στη γαλλική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Βουκουρέστι, Ελληνικό Προξενείο, Κωνσταντινούπολη, Ελληνικό Προξενείο, Γεώργιος Μαυροκορδάτος, πρύτανης, πρέσβης, ταχυδρομείο, διεύθυνση Διοικητικής Αστυνομίας Αθηνών και Πειραιώς, φοιτητές, ονομαστικός πίνακας, αποστολή, διαγωγή επιλήψιμος, Βασιλικό Πολυτεχνείο, Λύσανδρος Καυταντζόγλος, διευθυντής, τελετή, Τριέστιον, επιστολή, κιβώτιο, χάλκινα παράσημα, αυστριακόν ατμόπλοιον, Μισαήλ Αποστολίδης, πρύτανης, νομισματόσημα (αριστεία), Γεώργιος Γεννάδιος, Γυμνασιάρχης Αθηνών, απολυτήρια, φοιτητές, εγγραφή, νομαρχία Αττικοβοιωτίας, Περικλής Γέροντας, φοιτητής, Διοίκησις της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Γεώργιος Σταύρου, διοικητής Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος,
χρεωστικό ομόλογο, Δημήτριος Σούτζος (Σούτσος),
Σπυρίδων Βαλέτας, διαθήκη, Κωνσταντίνα και Χριστόφορος Σακελλαρίων, υπότροφοι Ιωνιδών, ιωνικός ισολογισμός, μέρισμα, μετοχή, λογαριασμός μερίδων του Πανεπιστημίου, Σίμωνας Σίνας, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, απολογισμός, διοικητική αστυνομία Αθηνών, νομάρχης Αττικής και Βοιωτίας, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αστεροσκοπείον, Γεώργιος Κ. Βούρης, διευθυντής Αστεροσκοπείου, Γεώργιος Σίνας.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48