Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές

Υποφάκελος uoadl:59121 735 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Χρονική κάλυψη:
1851-1852
Ταξιθετικός αριθμός:
216.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
67 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 24 σελίδες χειρόγραφες στη γαλλική γλώσσα καθώς και ένα έγγραφο με ημερομηνία 1848 αναφερόμενο σε κληροδοσίες.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Λέξεις-κλειδιά:
Γενικό Προξενείο Ελλάδος, Αίγυπτος, Υπουργείο Εξωτερικών, Μιχαήλ Τοσίτσας, Γενικός Πρόξενος Ελλάδος, Αλεξάνδρεια, Θεοχάρης Χατζηδημητρίου, Ναουσαίος, έμπορος, Έλληνας υπήκοος, κληροδότημα, Μανόλης Περίδης, Σμυρναίος, κληροδότημα, Ιωάννης Περίδης, αδελφός αποθανόντος, επιστολή, Σπυρίδων Πήλληκας, πρύτανης, ευχαριστίες, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, Κυριάκος Δομνάνδος, δωρητήριο έγγραφο (συμβολαιογραφική πράξη), βιβλία, δωρηθέντα, κατάλογος, Περικλής Αργυρόπουλος, Ανέστης Χατζόπουλος, κτηματίας, εκτελεστές διαθήκης,
Παναγιώτης Χαραλάμπους, κληροδότημα, Επίσκοπος Ιεραπόλεως, κληροδότημα,
Προξενείο της Ελλάδος, Ιόνια νησιά, επιστολή, Θεόδωρος Βαρζέλης, κληροδότημα,
Εμμανουήλ Κόκκινος, δικηγόρος, Ανάργυρος Παντιάς, κληροδότημα.
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.