Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)

Υποφάκελος uoadl:59569 887 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Χρονική κάλυψη:
1843-1844
Ταξιθετικός αριθμός:
6.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
7 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Υπουργός, Βασιλικό Διάταγμα (11 Μαΐου 1843), νέα σφραγίδα
Αλέξανδρος Βενιζέλος, Δασκαλόπουλος, ιατρός, επίσκεψη
Βασιλικό Τυπογραφείο και Λιθογραφείο, διατίμηση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7