Συνεδρίαση: 19 Οκτωβρίου 1934

Πρακτικά uoadl:60125 711 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 19 Οκτωβρίου 1934
Χρονική κάλυψη:
19341019
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Ονόματα
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Προσωπικό
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διάφορα
Διδακτικό Προσωπικό
Πρόγραμμα Σπουδών
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Κοσμήτορας, καθήκοντα, ανάληψη
Κατερινόπουλος Δ., θάνατος
Τριανταφυλλόπουλος Δημ., θάνατος
Δημητριάδης Δημ., θάνατος
Δημητριάδης Δημ., δωρεά
Ιατρικό Σπουδαστήριο, κλητήρας
Πτυχιακές εξετάσεις
Επιτροπή, Υπηρεσιακή Υπάλληλοι
Τίτλος, ιδιοποίηση
Αραβαντινός, βαθμολογία
Συνέδριο Νευρολόγων Ψυχιάτρων, Λυών, πορίσματα
Ελευθερίου, επιμελητής, θητεία, ανανέωση
Διδακτορική διατριβή, δημοσίευση
Ασκήσεις
Παθολογική Προπαιδευτική Κλινική, στέγαση
Ινστιτούτο Παστέρ, συμβάσεις
Ιατρικές Σπουδές, αναδιοργάνωση
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.