Συνεδρίαση: 8 Φεβρουαρίου 1935

Πρακτικά uoadl:60244 619 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 8 Φεβρουαρίου 1935
Χρονική κάλυψη:
19350208
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Κανονισμοί
Φοιτητικά
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Πρόγραμμα Σπουδών
Λέξεις-κλειδιά:
Πάγκαλος Γ., υφηγεσία
Κλινικές, λειτουργία
Ηλιάκης Κ., διατριβή επί διδακτορία
Κληροδότημα Ζαμπακού, διαγωνισμός
Θεραπευτικό εργαστήριο, μετατροπή
Β΄ Μαιευτική Κλινική, κατάργηση
Νομικός Σύμβουλος, γνωμοδότηση
Μαιευτική, διδασκαλία
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.