Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)

Υποφάκελος uoadl:62080 312 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.)  

Χρονική κάλυψη:
1878-1879
Ταξιθετικός αριθμός:
51.4, 52.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
241 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 3 έγγραφα στα Γαλλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δαπάνες
Προϋπολογισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, προϋπολογισμός, έγκαιρη αποστολή, παρατηρήσεις, προϋπολογισμός, έξοδα, υπάλληλοι, μισθοδοσία, υπότροφοι, Φυσιογραφικό Μουσείο, Βοτανική Συλλογή, όργανα, σκεύη, αγορά, διδασκαλία, Ιατρική Σχολή, Φιλοσοφική Σχολή, Αστυκλινική, βιβλία, προμήθεια, επισκευές, φόροι, βοηθήματα, συγγράμματα, συνδρομές, ποιητικός διαγωνισμός, διπλώματα, τέλη, δάνεια, τόκοι, Νομισματική Συλλογή, φωτισμός, πλατεία, διακόσμηση, σκεύη, έπιπλα, πρακτικές χημικές ασκήσεις, Πανεπιστημιακή Φάλαγγα, έσοδα, μετοχές, μερίσματα, δάνεια, τόκοι, διδακτορικά διπλώματα, τέλη, πρακτικές ασκήσεις, πρόσοδοι, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Πανεπιστημιακή Φάλαγγα, συνέλευση, πρακτικά, καθηγητές, Νικόλαος Δαμαλάς, Πρύτανης, εξέταστρα, κατανομή, παραρτήματα, προσαρτήματα, προϋπολογισμοί, καθηγητές, συλλογές, πλουτισμός, εμπλουσμός, διδασκαλία, δαπάνες, χρηματικά ποσά, πιστώσεις, Σχολές, δαπάνες, γενικός ισολογισμός, εξελεγκτική επιτροπή, «Κανονισμός του Λογιστικού Εσόδων και Εξόδων του Πανεπιστημίου», Ταμείο, Λογιστήριο, κανονισμός, σύνταξη, Γ. Ι. Ζολώτας, αρχείο, ευρετήριο, σύνταξη, πληρωμές, εντολές, συνδρομές, βοηθήματα, αιτήματα, εγκρίσεις, Δ. Σακελλαρόπουλος, βοηθός, ατύχημα, Γεώργιος Παπαδάκης, ασθένεια, Ελένη Λευκίου, χήρα, Σχολές, αρχείο, έγγραφα, κατάταξη, Σχολές, Γκίκας Δοκός, Πανεπιστήμιο, επιστασία, υπάλληλοι, Μεγάλη του Γένους Σχολή, Κωνσταντινούπολη, συνδρομή, Θεολογική Σχολή, Χάλκη, Αθανάσιος Δημητριάδης, φοιτητής, Χάλκη, Θράκη, Χριστούγεννα, χρηματική βοήθεια, υπάλληλοι, Πανεπιστήμιο, Σύλλογος προς Ενίσχυσιν της Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσης, Ελληνική γλώσσα, Παρίσι, καθηγητές, μισθοδοσία, αυξήσεις, Δημήτριος Σεμιτέλος, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητές, Ιωάννης Εμμανουήλ, Πανεπιστημιακή Φάλαγγα, σύνταξη, χορήγηση, βοηθοί, κλητήρες, Πανεπιστήμιο, υπάλληλοι, ανεπαρκής μισθοδοσία, Νικόλαος Νικολαΐδης, καθηγητής, ασθένεια, Παύλος Ιωάννου, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, εξέταστρα, προφορικές εξετάσεις, Φαρμακευτικό Σχολέιο, Εμμανουήλ Κόκκινος, κοσμήτωρ, Νομική Σχολή, διδακτορικές εξετάσεις, Σπυρίδων Φιντικλής, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, Αναστάσιος Διομήδης Κυριακός, κοσμήτωρ, Θεολογική Σχολή, εξετάσεις, επιμίσθιο
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196


197


198


199


200


201


202


203


204


205


206


207


208


209


210


211


212


213


214


215


216


217


218


219


220


221


222


223


224


225


226


227


228


229


230


231


232


233


234


235


236


237


238


239


240


241