1 Απριλίου 1927

Πρακτικά uoadl:62990 382 Αναγνώσεις

Τίτλος:
1 Απριλίου 1927
Χρονική κάλυψη:
19270401
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Οικονομικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Αιτήσεις – Αναφορές
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Φοιτητικά
Ονόματα
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Καθηγητές, φορολογία
Γρ. Κάτσας, προαγωγή
Επιμελητές, φροντιστήρια, άδεια
Νικόαλος Ν. Εγκόρωφ, δίπλωμα, αναγνώριση
Ελευθέριος Γεώργιος, εξετάσεις, απαλλαγή
Σπυρίδων Δοντάς, ευχαριστήρια
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5