Πανεπιστημιακή Λέσχη - Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο - Φοιτητικό Αναγνωστήριο - Πειραματικό Σχολείο - Πανεπιστημιακοί Ναοί - Οίκος Φοιτητών

Υποφάκελος uoadl:68594 28 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πανεπιστημιακή Λέσχη - Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο - Φοιτητικό Αναγνωστήριο - Πειραματικό Σχολείο - Πανεπιστημιακοί Ναοί - Οίκος Φοιτητών
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της Πανεπιστημιακής Λέσχης, του Γυμναστηρίου του Αναγνωστηρίου καθώς και του Πειραματικού Σχολείου, του Πανεπιστημιακού Ναού και του Οίκου Φοιτητού (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

Χρονική κάλυψη:
1905-1906
Ταξιθετικός αριθμός:
245.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
117 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Πανεπιστημιακή Λέσχη - Φοιτητικά Αναγνωστήρια
Γυμναστήριο
Πειραματικό Σχολείο
Πανεπιστημιακός Ναός
Οίκος φοιτητού
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Έσοδα, έξοδα, εξοπλισμός, επίπλωση, αναφορά, Ακαδημαϊκό Γυμναστήριο, ανέγερση, εργασίες, εργολάβος
Γεώργιος Χατζιδάκις, πρύτανης
Χρηματικό ένταλμα, πληρωμή, αρχιτέκτονας, αίτηση
Ανδρέας Στεφανόπουλος, υπουργός, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, πίστωση, έγκριση
Εγκαταστάσεις, θέρμανση, ηλεκτροδότηση, Λάμπρος Καλλιφρονάς, υπουργός, λογαριασμός, απόδειξη πληρωμής
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117