Πανεπιστημιακή Λέσχη - Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο - Φοιτητικό Αναγνωστήριο - Πειραματικό Σχολείο - Πανεπιστημιακοί Ναοί - Οίκος Φοιτητών

Υποφάκελος uoadl:68796 198 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πανεπιστημιακή Λέσχη - Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο - Φοιτητικό Αναγνωστήριο - Πειραματικό Σχολείο - Πανεπιστημιακοί Ναοί - Οίκος Φοιτητών
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της Πανεπιστημιακής Λέσχης, του Γυμναστηρίου του Αναγνωστηρίου καθώς και του Πειραματικού Σχολείου, του Πανεπιστημιακού Ναού και του Οίκου Φοιτητού (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

Χρονική κάλυψη:
1921-1922
Ταξιθετικός αριθμός:
246.6
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
105 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Πανεπιστημιακή Λέσχη - Φοιτητικά Αναγνωστήρια
Γυμναστήριο
Πειραματικό Σχολείο
Πανεπιστημιακός Ναός
Οίκος φοιτητού
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Χριστιανική Αδελφότης των Νέων, υπομνήματα
Ακαδημαϊκών Γυμναστήριον, υλικοτεχνική υποδομή, προσωπικό
Κωνσταντίνος Λούρος, Αντιπρύτανης
Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως
Κωνσταντίνος Πολυγένης, Πρύτανης
Αιτήσεις, φοιτητές, απαλλαγές, μάθημα γυμναστικής
«Νέα Κλινική», βεβαιώσεις
Χρήστος Μαλανδρίνος, Πρύτανης
Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105