Αναγραφή των Πανεπιστημιακών Αρχών, Πρόγραμμα των Μαθημάτων, Διατάξεις Αφορώσαι τους Φοιτητάς (1912-1913)

Αρχειακή Έκδοση uoadl:73188 698 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναγραφή των Πανεπιστημιακών Αρχών, Πρόγραμμα των Μαθημάτων, Διατάξεις Αφορώσαι τους Φοιτητάς (1912-1913)
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1912-1913
Έτος έκδοσης:
1913
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Τυπογραφείο "Εμπρός"
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Μουσεία
Εργαστήρια
Κλινικές - Νοσοκομεία
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Υποτροφίες, Αριστεία
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Εκπαιδευτικά Τέλη
Εκπτώσεις
Νόμος ΓΩΚΓ΄
Νόμος ΓΩΚΕ'΄
Βασιλικά Διατάγματα
Αναγνώριση Ισοτιμίας, Γυμνάσια
Διευθύνσεις Καθηγητών Πανεπιστημίου
Αριθμός σελίδων:
96
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50