Επετηρίς του Πανεπιστημιακού Έτους 1921-1922

Αρχειακή Έκδοση uoadl:73484 680 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Επετηρίς του Πανεπιστημιακού Έτους 1921-1922
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1921-1922
Έτος έκδοσης:
1921
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Τυπογραφείο "Ερμής"
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Μουσεία
Εργαστήρια
Κλινικές - Νοσοκομεία
Γυμναστήριο
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Υποτροφίες, Αριστεία
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Ταμείο Νοσηλείας Φοιτητών
Εκπτώσεις
Αναγνώριση Ισοτιμίας, Γυμνάσια
Οδηγός, Φοιτητές
Διδασκαλία
Γιορτές
Καθομολόγηση, Διδάκτορες
Βασιλικά Διατάγματα
Νόμοι, Διατάγματα, Παράρτημα
Διευθύνσεις Ανωτέρας Υπηρεσίας
Διευθύνσεις Διευθυντών, Επιμελητών και Λοιπού Προσωπικού
Διευθύνσεις Καθηγητών Πανεπιστημίου
Διευθύνσεις Κατωτέρας Υπηρεσίας
Διευθύνσεις Υφηγητών Πανεπιστημίου
Προσθήκες, Διορθώσεις
Αριθμός σελίδων:
152
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77