Συνεδρίαση: 20 Νοεμβρίου 1853

Πρακτικά uoadl:946 336 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 20 Νοεμβρίου 1853
Χρονική κάλυψη:
18531120
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Πρόγραμμα Σπουδών
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Υποτροφίες, Αριστεία
Τελετές
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Καρνάδης
Προπαρασκευαστήρια
Φάρμακα, κατασκευή
Γεώργιος Δαμιανού
Κύριλλος Αργολίδος, κληροδότημα
Οικογένεια Ιωνιδών, υποτροφία
Τρεις Ιεράρχες
Τσιμινάκης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3