Ακαδημαϊκό έτος 1852-1853

Folder uoadl:59419 3234 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1852-1853
Time Coverage:
1852-1853
Usher Number:
Φάκελοι: 173, 133, 197, 228, 397, 405, 403, 408, 303, 305, 310, 354, 356, 186, 225, 216, 143, 355, 16, 358, 661, 674

Φίλτρο

 

21. Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)

Subfolder uoadl:59455
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.) 


22. Σχολές

Subfolder uoadl:59456
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

23. Παραρτήματα

Subfolder uoadl:59457
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό (προμήθεια υλικού κ.ά.) και τη λειτουργία τους    


24. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 16.3)

Subfolder uoadl:59458
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

25. Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς

Subfolder uoadl:59459
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση επιτροπών)  

26. Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Subfolder uoadl:59460
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

27. Επιστημονικές Συλλογές

Subfolder uoadl:59462
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)


28. Καλλιτεχνία

Subfolder uoadl:59463
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)

29. Διάφορα

Subfolder uoadl:59464
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

30. Παθολογικό Ταμείο

Subfolder uoadl:59465
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του ταμείου (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

31. Κτήματα

Subfolder uoadl:122444
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου


32. Υποτροφίες

Subfolder uoadl:142296
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

33. Παραρτήματα

Subfolder uoadl:1386134
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό (προμήθεια υλικού κ.ά.) και τη λειτουργία τους 

34. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 16.4)

Subfolder uoadl:1386673
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)