Ακαδημαϊκό έτος 1844-1845

Folder uoadl:59574 3988 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1844-1845
Time Coverage:
1844-1845
Usher Number:
Φάκελοι: 173, 133, 196, 119, 228, 403, 580Β, 408, 305, 309, 345, 186, 216, 143, 7, 673

Φίλτρο

 

18. Επιστημονικές Συλλογές

Subfolder uoadl:59592
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον
πλουτισμό των συλλογών (προμήθεια υλικού, δωρεές, έξοδα, επισκευές κ.ά.)

19. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 7.4)

Subfolder uoadl:59593
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών
(άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

20. Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς

Subfolder uoadl:59594
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη
διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση
επιτροπών)  

21. Διάφορα

Subfolder uoadl:59595
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη
εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

22. Υποτροφίες

Subfolder uoadl:142281
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις
χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους
κληροδοτημάτων

23. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 7.5)

Subfolder uoadl:1337199
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών
(άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)