Ακαδημαϊκό έτος 1846-1847

Folder uoadl:59614 3566 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1846-1847
Time Coverage:
1846-1847
Usher Number:
Φάκελοι: 173, 133, 196, 228, 397, 580Β, 408, 309, 186, 216, 143, 9, 661, 673

Φίλτρο

 

1. Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού – Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Subfolder uoadl:59615
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού
(αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

2. Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Subfolder uoadl:59616
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού
προσωπικού

3. Αναθέσεις διδασκαλίας

Subfolder uoadl:59617
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη,
λήξη κ.ά.)

4. Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως – Συγκλητικών – Κοσμητόρων)

Subfolder uoadl:59618
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή
πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

5. Φυσιογραφικό Μουσείο – Φυσιολογικό Μουσείο – Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας – Φυσιολογικό Φροντιστήριο – Φυσιολογικό Εργαστήριο

Subfolder uoadl:59619
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

6. Ανατομείο

Subfolder uoadl:59620
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τις
ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

7. Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Subfolder uoadl:59621
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία του

8. Εθνική Βιβλιοθήκη

Subfolder uoadl:59622
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό
της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη
λειτουργία της

9. Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:59623
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την
κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και
ωρολογίου προγράμματος   

10. Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές

Subfolder uoadl:59624
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με
κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

11. Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες

Subfolder uoadl:59625
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές
για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημοσύνων, διοργάνωση
τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

12. Αλληλογραφία

Subfolder uoadl:59626
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα αλληλογραφίας με
Υπουργεία και άλλους φορείς

13. Διάφορα (Εισερχόμενα – Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:59627
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη
εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

14. Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός)

Subfolder uoadl:59628
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την
οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία,
προϋπολογισμοί κ.ά.) 

15. Εκπαίδευση

Subfolder uoadl:59629
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών
(άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

16. Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς

Subfolder uoadl:59630
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη
διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση
επιτροπών)  

17. Διάφορα

Subfolder uoadl:59631
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην
αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες   

18. Κτήματα

Subfolder uoadl:122433
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη
περιουσία του πανεπιστημίου

19. Υποτροφίες

Subfolder uoadl:142283
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης
υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων