Βοήθεια

Πολιτική κατάθεσης υλικού «Γκρίζας Βιβλιογραφίας» στο Ιδρυματικό Ψηφιακό Αποθετήριο «Πέργαμος»
Γενικά

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΠΕΡΓΑΜΟΣ»: Αναλυτική διαδικασία

 


ΑΘΗΝΑ 2017

Η ακολουθούμενη πολιτική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με την κατάθεση της Γκρίζας Βιβλιογραφίας διαμορφώθηκε με απόφαση της Συγκλήτου (22ας-9-2016 / Αρ. Κεντρικού Πρ: 1617006790 και 29ης-11-2016 / Αρ. Κεντρικού Πρ.: 1617011856).

Παρά την ύπαρξη ορισμένων δυνατοτήτων περιορισμού στην πρόσβαση του πλήρους κειμένου των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, το Πανεπιστήμιο υποστηρίζει και ενθαρρύνει την επιλογή της  ελεύθερης και απρόσκοπτης πρόσβασης στο περιεχόμενο, λαμβάνοντας υπόψη:

Διαδικασία κατάθεσης υλικού

Όσα αναφέρονται στις επόμενες ενότητες αφορούν στην κατάθεση της πτυχιακής εργασίας (όπου προβλέπεται υποχρεωτική εκπόνηση), της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και της διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου της 29ης-11-2016 (αρ. Κεντρικού Πρ.: 1617011856).

Η διαδικασία, που περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω, αποτελείται από τα βήματα που πρέπει να ακολουθεί ο/η φοιτητής/τρια, η γραμματεία του Τμήματος και η Βιβλιοθήκη καθώς και από την περιγραφή της ηλεκτρονικής διαδικασίας που πρέπει να ακολουθήσει ο/η φοιτητής/τρια για την ανάρτηση της εργασίας του/της στο ψηφιακό αποθετήριο.

Βήμα 1ο: Έγκριση εργασίας και παραλαβή εντύπου από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετά την έγκριση και βαθμολόγηση της εργασίας, οι φοιτητές λαμβάνουν από τη γραμματεία του Τμήματος της Σχολής τους, έντυπο (βλ. σχετικό υπόδειγμα) σε 2 αντίγραφα, στο οποίο περιλαμβάνονται:

 1. Βεβαίωση έγκρισης της εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής
 2. Υπεύθυνη δήλωση κατάθεσης του συγγραφέα με την οποία παραχωρεί  στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) τη μη αποκλειστική άδεια διάθεσης της εγκριθείσας προπτυχιακής εργασίας, μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και διδακτορικής διατριβής μέσω του διαδικτύου και υπεύθυνη δήλωση κατάθεσης στο Ψηφιακό Αποθετήριο ενός πιστού αντιγράφου σε μορφή pdf. 
 3. Δήλωση πιθανού χωροταξικού περιορισμού της πρόσβασης στο πλήρες κείμενο, μόνο εντός του δικτύου του Πανεπιστημίου μας ή περιορισμού της πρόσβασης στο πλήρες κείμενο για 6 μήνες ή για ένα χρόνο. Σε περίπτωση που ο φοιτητής επιθυμεί την μη πρόσβαση στο πλήρες κείμενο για διάστημα ενός χρόνου, διότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι, καταθέτει αίτηση προς τη βιβλιοθήκη στην οποία επεξηγεί αναλυτικά τους λόγους και επιλέγει, στο έντυπο, τον περιορισμό της πρόσβασης στο πλήρες κείμενο για ένα χρόνο (αφορά μόνο τις μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες).
 4. Δήλωση πιθανού χωροταξικού περιορισμού της πρόσβασης στο πλήρες κείμενο μόνο εντός του δικτύου του Πανεπιστημίου μας ή χρονικού περιορισμού ως προς την προσβασιμότητα των χρηστών στο πλήρες κείμενο μέχρι 36 μήνες. Σε περίπτωση που ο φοιτητής επιθυμεί την μη πρόσβαση στο πλήρες κείμενο για διάστημα μεγαλύτερο των 36 μηνών, διότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι, καταθέτει αίτηση προς τη βιβλιοθήκη στην οποία επεξηγεί αναλυτικά τους λόγους και επιλέγει, στο έντυπο, τον περιορισμό της πρόσβασης στο πλήρες κείμενο για 60 μήνες ή για εξαιρετικούς λόγους τον περιορισμό της πρόσβασης στο πλήρες κείμενο χωρίς χρονικό όριο. (αφορά μόνο τις διδακτορικές διατριβές).
 5. Αίτηση προς τη βιβλιοθήκη για τον έλεγχο ορθής συμπλήρωσης των υποχρεωτικών στοιχείων και επιτυχούς ανάρτησης στο ψηφιακό αποθετήριο. 

Οι φοιτητές οφείλουν να προσκομίσουν και τα δύο αντίγραφα του προαναφερθέντος εγγράφου στη βιβλιοθήκη, να υπογράψουν τις προαναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις και να αναρτήσουν υποχρεωτικά την εργασία στο Ψηφιακό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου μας το οποίο έχει την ονομασία «Πέργαμος» και βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης  www.lib.uoa.gr, ή απευθείας στην ιστοσελίδα του ψηφιακού αποθετηρίου pergamos.lib.uoa.gr. Στην ιστοσελίδα, οι φοιτητές, θα βρουν και οδηγίες για την ανάρτηση στο Ψηφιακό Αποθετήριο.

Βήμα 2ο: Ροή εργασίας κατά τη διαδικασία ανάρτησης της εργασίας στην πλατφόρμα

Τα βήματα ροής εργασίας, του/της φοιτητή/τριας, κατά τη διαδικασία ανάρτησης της εργασίας στην πλατφόρμα του Ψηφιακού Αποθετηρίου και οι ενέργειες της Βιβλιοθήκης:

 • Ο/Η φοιτητής/τρια επισκέπτεται τον ιστότοπο της πλατφόρμας: http://pergamos.lib.uoa.gr/
 • Επιλέγει το σύνδεσμο "Είσοδος" (πάνω δεξιά) ώστε να οδηγηθεί στις «Προσωποποιημένες υπηρεσίες»
 • Από εκεί επιλέγει το σύνδεσμο/πλήκτρο "Σύνδεση μέσω CAS" και μεταφέρεται στη σελίδα κεντρικής ταυτοποίησης χρήστη μέσω του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) του ΕΚΠΑ. Καθώς εκεί απαιτείται να εισάγουν στοιχεία τους (user name, password) όπως ισχύει για κάθε υπηρεσία/εφαρμογή του ΕΚΠΑ που απαιτεί είσοδο και ταυτοποίηση χρήστη, είναι απαραίτητο οι φοιτητές/τριες να διαθέτουν ενεργό λογαριασμό στο ΕΚΠΑ ώστε να  μπορούν να έχουν πρόσβαση σε προσωποποιημένες υπηρεσίες /  διαδικασίες (αν δεν διαθέτουν λογαριασμό θα πρέπει να δημιουργήσουν, επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο http://webadm.uoa.gr). 

 Προσοχή: Ο λογαριασμός θα πρέπει να είναι ορθά συνδεδεμένος με το Τμήμα ή την Κατεύθυνση του ΠΜΣ που παρακολουθεί ο/η φοιτητής/τρια (σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να προβούν σε διόρθωση στοιχείων λογαριασμού που γίνεται και πάλι από τον ιστότοπο http://webadm.uoa.gr).

 • Μετά την επιτυχή είσοδο του χρήστη, εμφανίζονται τα στοιχεία του λογαριασμού του/της και οι διαθέσιμες επιλογές υπηρεσιών. Αν έχει δικαίωμα κατάθεσης εργασίας, επιλέγει το σύνδεσμο "Ηλεκτρονική Κατάθεση" όπου μεταφέρεται σε νέα σελίδα, στην οποία μπορεί να ξεκινήσει ρητά τη διαδικασία κατάθεσης επιλέγοντας το πλήκτρο «Έναρξη κατάθεσης» (σε κάθε βήμα της διαδικασίας εντός της πλατφόρμας, παρέχονται σαφείς και αναλυτικές οδηγίες).
 • Ο/Η φοιτητής/τρια, κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης του κατάλληλου απογραφικού δελτίου, μπορεί να αποθηκεύει προσωρινά το δελτίο μέχρι και την οριστική υποβολή του.
 • Ο/Η φοιτητής/τρια που καταθέτει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία και θέλει τον περιορισμό της πρόσβασης στο πλήρες κείμενο έχει τρεις επιλογές:
 1. Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.
 2. Περιορισμό στην πρόσβαση του πλήρους κειμένου για 6 μήνες.
 3. Να επιλέξει τον περιορισμό στην πρόσβαση του πλήρους κειμένου για 6 μήνες και να καταθέσει αίτηση (βλ. σχετικό υπόδειγμα) στη βιβλιοθήκη, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι ειδικοί λόγοι για περιορισμό στην πρόσβαση στο πλήρες κείμενο για ένα χρόνο. Στην περίπτωση αυτή η βιβλιοθήκη προωθεί τις αιτήσεις στο Εφορευτικό Συμβούλιο της οικίας Βιβλιοθήκης της Σχολής και αν εγκριθεί η αίτηση τότε και μόνο τότε η Βιβλιοθήκη επιλέγει τον περιορισμό της εργασίας για ένα χρόνο. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από το Εφορευτικό Συμβούλιο, η εργασία με τη συμπλήρωση του χρονικού περιορισμού των 6 μηνών θα είναι διαθέσιμη προς όλους.


 • Ο/H υποψήφιος/φια  διδάκτορας που καταθέτει διδακτορική διατριβή και θέλει τον περιορισμό της πρόσβασης στο πλήρες κείμενο, έχει τις εξής επιλογές:
 1. Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.
 2. Περιορισμός της πρόσβασης στο πλήρες κείμενο για 12 μήνες, για 18 μήνες, ή για 36 μήνες. Στην τελευταία επιλογή καταθέτει εγγράφως στη Βιβλιοθήκη τους λόγους που επιθυμεί τη μη πρόσβαση στο πλήρες κείμενο.
 3. Να επιλέξει μεν τον περιορισμό στην πρόσβαση του πλήρους κειμένου για 36 μήνες αλλά να καταθέσει αίτηση (βλ. σχετικό υπόδειγμα) στη βιβλιοθήκη, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι ειδικοί λόγοι για περιορισμό στην πρόσβαση στο πλήρες κείμενο για 60 μήνες. Στην περίπτωση αυτή η βιβλιοθήκη προωθεί την αίτηση στο Εφορευτικό Συμβούλιο της οικίας Βιβλιοθήκης της Σχολής και αν εγκριθεί, τότε και μόνο τότε η Βιβλιοθήκη επιλέγει τον περιορισμό της εργασίας για 60 μήνες. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από το Εφορευτικό Συμβούλιο, η εργασία με τη συμπλήρωση του χρονικού περιορισμού των 36 μηνών θα είναι διαθέσιμη προς όλους.
 4. Να επιλέξει μεν τον περιορισμό στην πρόσβαση του πλήρους κειμένου για 36 μήνες αλλά να καταθέσει αίτηση (βλ. σχετικό υπόδειγμα) στη βιβλιοθήκη, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι εξαιρετικοί λόγοι για περιορισμό στην πρόσβαση στο πλήρες κείμενο χωρίς χρονικό όριο. Στην περίπτωση αυτή η βιβλιοθήκη προωθεί την αίτηση στο Εφορευτικό Συμβούλιο της οικείας Βιβλιοθήκης της Σχολής και αν εγκριθεί, τότε και μόνο τότε η Βιβλιοθήκη επιλέγει τον περιορισμό της εργασίας, χωρίς χρονικό όριο. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από το Εφορευτικό Συμβούλιο, η εργασία με τη συμπλήρωση του χρονικού περιορισμού των 36 μηνών θα είναι διαθέσιμη προς όλους.


 • Μετά την υποβολή ο/η φοιτητής/φοιτήτρια, ενημερώνεται για την κατάθεση της εργασίας, με e-mail. 
 • Η υποβληθείσα εργασία ελέγχεται ως προς την ορθότητα των στοιχείων στα υποχρεωτικά πεδία (μεταδεδομένα τεκμηρίωσης και τοποθέτηση του ψηφιακού υλικού σε μορφή pdf) από το προσωπικό της βιβλιοθήκης. Το αρχείο δεν πρέπει να είναι κλειδωμένο και να είναι στην τελική του μορφή. 
 • Μετά τον έλεγχο, από τη βιβλιοθήκη, της συμπλήρωσης των υποχρεωτικών πεδίων με τα προβλεπόμενα στοιχεία και την ανάρτηση της εργασίας σε μορφή pdf, αν διαπιστωθούν λάθη τότε ενημερώνεται, με e-mail, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια και διορθώνει ή συμπληρώνει τα προβλεπόμενα στοιχεία και επαναλαμβάνει την ανάρτηση. Όταν διαπιστωθεί από τη Βιβλιοθήκη η ορθή συμπλήρωση και ανάρτηση της εργασίας ή διδακτορικής διατριβής, τότε εγκρίνεται η απόθεση και η εργασία ή η διδακτορική διατριβή εντάσσεται στη συλλογή της «Γκρίζας Βιβλιογραφίας» του Ψηφιακού Αποθετηρίου. Τότε και μόνο τότε ενημερώνονται ηλεκτρονικά όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (βιβλιοθήκη, φοιτητής/φοιτήτρια, επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια  και η Γραμματεία).
 • Η πλατφόρμα δημιουργεί βεβαίωση κατάθεσης της εργασίας η οποία επισυνάπτεται στο παραπάνω ηλεκτρονικό μήνυμα.

Η υποστηριζόμενη διαδικασία προσφέρει ευελιξία υλοποίησης ώστε να προσαρμόζεται καλύτερα στις απαιτήσεις των εμπλεκομένων.

Με το πέρας του επιλεγμένου και εγκεκριμένου χρονικού περιορισμού το πλήρες κείμενο θα είναι διαθέσιμο σε όλους μέσω διαδικτύου.

Βήμα 3ο: Ολοκλήρωση της κατάθεσης και παραλαβή της βεβαίωσης, από το/τη φοιτητή/τρια

Μετά την πάροδο 3 (τριών) εργασίμων ημερών από την ημέρα κατάθεσης της βεβαίωσης – αίτησης στη βιβλιοθήκη και ανάρτησης της εργασίας στο αποθετήριο, ο φοιτητής/τρια πηγαίνει στη βιβλιοθήκη και λαμβάνει υπογεγραμμένο το ένα αντίγραφο της αίτησης – βεβαίωσης, και το προσκομίζει στη Γραμματεία του Τμήματος της Σχολής του για να μπορεί να καταθέσει αίτηση ορκωμοσίας.

Σημειώσεις:

 1. Στις περιπτώσεις περιορισμού της ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο, είναι διαθέσιμα  μόνο τα μεταδεδομένα τεκμηρίωσης της εργασίας (δηλαδή στοιχεία για τον συγγραφέα και την εργασία, η περίληψη του κειμένου, οι λέξεις κλειδιά κλπ.).
 2. Σε κάθε περίπτωση η ελεύθερη πρόσβαση στο πλήρες κείμενο βοηθά τα Ιδρύματα και τους συγγραφείς να αποκτήσουν άμεση αναγνωρισιμότητα στην ερευνητική τους παραγωγή και η χρήση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους αυξάνεται.
 3. Η κατάθεση στο Ψηφιακό Αποθετήριο και η ελεύθερη πρόσβαση στο πλήρες κείμενο προστατεύει και κατοχυρώνει τους συγγραφείς από κινδύνους λογοκλοπής.
Οδηγοί χρήσης
Βοήθεια για τα βήματα αυτο-απόθεσης εργασιών (πτυχιακές, διπλωματικές, διδακτορικές)

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε μερικές συνοπτικές οδηγίες για τα 3 διακριτά βήματα της αυτο-απόθεσης εργασιών, όπως αυτά ορίζονται εντός της πλατφόρμας.

 • Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε και στην αντίστοιχη ενότητα των συχνών ερωτήσεων.
Βήμα 1 από 3

 • Η διαδικασία είναι απλή και πλήρως ηλεκτρονική.
 • Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του σωστού τύπου της εργασίας που υποβάλετε (δηλ. πτυχιακή, διπλωματική ή διδ. διατριβή), καθώς δεν μπορεί να αλλαχτεί, αν υποβληθεί. Σε περίπτωση λάθους θα χρειαστεί να υποβάλετε ξανά την εργασία σας, συμπληρώνοντας εκ νέου την αντίστοιχη φόρμα. 
 • Ομοίως, φροντίστε να συμπληρώσετε σωστά τον αριθμό μητρώου σας ή τον αριθμό δελτίου της ταυτότητάς σας.
 • Το σύστημα στέλνει αυτόματες ενημερώσεις για το σύνολο των ενεργειών που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της διαδικασίας σε συγκεκριμένα σημεία της ροής: α) όταν υποβάλετε οριστικά την εργασίας σας και β) όταν αυτή εγκριθεί ή απορριφθεί.
 • Μπορείτε να ακυρώσετε τη διαδικασία σε οποιοδήποτε στάδιο πριν την οριστική υποβολή του υλικού σας.
Βήμα 2 από 3
Συμπλήρωση Φόρμας


 • Αποφύγετε τη  συμπλήρωση πεδίων με κεφαλαίους χαρακτήρες (προσέξτε να μην έχετε πατημένο το πλήκτρο "Caps Lock" στο πληκτρολόγιό σας). 
 • Το σύστημα σας παρέχει βοηθητικές ενδείξεις για τα υποχρεωτικά πεδία  (σημειώνονται με  κόκκινο αστερίσκο) και τη συμπλήρωσή τους.
 • Μην ξεχνάτε να αποθηκεύετε την πρόοδό σας καθώς  συμπληρώνετε τα πεδία στη φόρμα.
Αποθήκευση Φόρμας


 • Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη φόρμα όσες φορές το επιθυμείτε, ανεξάρτητα της συμπλήρωσης ή μη όλων των υποχρεωτικών πεδίων.
 • Την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στο σύστημα θα βρείτε τη φόρμα όπως ακριβώς την αποθηκεύσατε την τελευταία φορά.
Υποβολή Φόρμας


 • Η υποβολή της φόρμας απαιτεί τη συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων. Ο σχετικός έλεγχος γίνεται μετά από κάθε αποθήκευση.
 • Η υποβολή της φόρμας συνεπάγεται την οριστικοποίηση των στοιχείων της (ζητείται η αντίστοιχη επιβεβαίωση).
 • Με την υποβολή της φόρμας, τα περιεχόμενά της αποστέλλονται αυτόματα στην αρμόδια βιβλιοθήκη για έλεγχο.
Διαγραφή Φόρμας


 • Μπορείτε να διαγράψετε τη φόρμα, ακυρώνοντας τη διαδικασία κατάθεσης (σας ζητείται επιβεβαίωση).
 • Σε τέτοια περίπτωση, όλα τα δεδομένα της φόρμας διαγράφονται και η διαδικασία κατάθεσης θεωρείται ως μη γενόμενη.
 • Μπορείτε να ξεκινήσετε νέα διαδικασία κατάθεσης, εφόσον δεν έχετε κάποια άλλη σε εκκρεμμότητα.
Βήμα 3 από 3


 • Το Το σύστημα εκδίδει αυτόματα ενημέρωση ηλεκτρονικής υποβολής  αμέσως μετά την οριστικοποίηση και υποβολή του υλικού σας.  Η ενημέρωση θα σας σταλεί με αντίστοιχο μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει στο 1ο βήμα.
 • Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος του υποβληθέντος υλικού από τη Βιβλιοθήκη, θα ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα με αντίστοιχο μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει στο 1ο βήμα. 
 • Αν η υποβολή της εργασίας απορρίφθηκε, θα κληθείτε να διορθώσετε τα τυχόν λάθη και να υποβάλετε εκ νέου.
 • Αν ο έλεγχος ήταν επιτυχής, τότε η εργασία σας εγκρίθηκε και αναρτήθηκε στην "Πέργαμο". Ταυτόχρονα, το σύστημα εκδίδει αυτόματα βεβαίωση ηλεκτρονικής κατάθεσης με τα στοιχεία της εργασίας την οποία σας κοινοποιεί.
Συχνές ερωτήσεις
Γενικά για την «Πέργαμο»
Tι υπάρχει στην Πέργαμο;
 • Ψηφιακές συλλογές πολιτιστικής αξίας
 • Εργασίες Γκρίζας βιβλιογραφίας 
 • Σπάνιο ψηφιοποιημένο έντυπο υλικό βιβλιοθηκών 
 • Αποδελτιωμένες παλαιές περιοδικές εκδόσεις
 • Αρχειακό υλικό 
 • Άρθρα Τιμητικών τόμων και Πρακτικά συνεδρίων του Πανεπιστημίου
 • Ερευνητικό υλικό και δεδομένα
 • Εκπαιδευτικό υλικό για άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
Είναι η Πέργαμος Ιδρυματικό Αποθετήριο;

Ναι, η Πέργαμος αποτελεί το Ιδρυματικό Αποθετήριο (ΙΑ) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Πέργαμος προσφέρεται για κατάθεση υλικού μέσω αυτό-απόθεσης (self-archiving) μόνο στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (εργασίες, διατριβές, επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητικό υλικό κα.). Στην αυτο-απόθεση τεκμηρίων, ο χρήστης που καταθέτει ένα τεκμήριο θα πρέπει να είναι είτε ο δημιουργός του ή ένας εκ των δημιουργών του. 

Πώς αναφέρω ένα τεχνικό πρόβλημα;

Μπορείτε να το αναφέρετε στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση pergamos@lib.uoa.gr

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ εάν βρω ένα λάθος ή θέλω να προσθέσω πληροφορία για ένα τεκμήριο;

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης εντοπίσει λάθος στην πληροφορία για ένα τεκμήριο ή απλά θέλει να προσθέσει κάτι, θα πρέπει να απευθυνθεί στον αντίστοιχο Κάτοχο ή Υπεύθυνο επικοινωνίας για τη συγκεκριμένη συλλογή ή τεκμήριο ή να στείλει μήνυμα στη διεύθυνση: pergamos@lib.uoa.gr

Πώς μπορώ να συνδράμω με υλικό στην Πέργαμο;

Οι χρήστες που ανήκουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα του ΕΚΠΑ ανάλογα με την ιδιότητά τους μπορούν να προσθέσουν υλικό μέσω της διαδικασίας της αυτο-απόθεσης. Οι χρήστες εκτός Ιδρύματος θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το αντίστοιχο αίτημά τους στη διεύθυνση: pergamos@lib.uoa.gr

Η πρόσβαση είναι ανοιχτή σε όλα τα είδη υλικού;

Δεν ισχύουν κοινές πολιτικές πρόσβασης για κάθε τεκμήριο/ ψηφιακό αντικείμενο, που διατίθεται μέσω του ΙΑ. Είναι απαραίτητο οι επισκέπτες να συμβουλεύονται το πεδίο «Δικαιώματα πρόσβασης» της κάθε εγγραφής. Ακόμη και αν πρόκειται για ψηφιακά αρχεία ανοιχτής πρόσβασης, αυτά επιτρέπουν στους χρήστες του διαδικτύου την αποθήκευση σε ηλεκτρονικά μέσα, αντιγραφή και εκτύπωση των αρχείων αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και ιδιωτικούς, αλλά ΟΧΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

Γιατί δεν έχω πρόσβαση σε κάποιο τεκμήριο της Περγάμου;

Μπορεί το υλικό να υπόκειται σε περιορισμούς πνευματικής ιδιοκτησίας, να είναι διαθέσιμο ΜΟΝΟ εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ, ή να υπόκειται σε χρονικό περιορισμό πρόσβασης με συγκεκριμένη ημερομηνία αποδέσμευσης.

Τι ακριβώς μου προσφέρει το πλήκτρο "Εξαγωγή citation" που εμφανίζεται δίπλα στον τίτλο καταχωρίσεων στην "Πέργαμο" και ποιο τύπο να διαλέξω;

Η δυνατότητα "Εξαγωγή citation", σας επιτρέπει να "εξάγετε" την βιβλιογραφική πληροφορία της καταχώρισης από την "Πέργαμο" και να την χρησιμοποιήσετε ως βιβλιογραφική αναφορά, εισάγοντάς την, σε κάποιο λογισμικό διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών (reference manager).

Πιο συγκεκριμένα, για τη διευκόλυνση σας, παρέχονται τρεις διαφορετικοί μορφότυποι (formats) οργάνωσης της βιβλιογραφικής αναφοράς για να διαλέξετε, αναλόγως με το λογισμικό διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών που χρησιμοποιείτε:

 • BibTex: δομημένος μορφότυπος πεδίων τεκμηρίωσης, που μπορεί να εισαχθεί σε Tex/Latex, Citavi, Mendeley, JabRef, Zotero, Papers, RefWorks, κ.ά.
 • RIS: δομημένος μορφότυπος πεδίων τεκμηρίωσης που μπορεί να εισαχθεί σε EndNote, Citavi, Mendeley, JabRef, Zotero, Papers, RefWorks, κ.ά.
 • Text: Μορφότυπος απλού κειμένου προς κάθε χρήση, όπου οι τιμές των πεδίων τεκμηρίωσης που εξήχθησαν χωρίζονται με κόμμα.
Σχετικά με την ηλεκτρονική κατάθεση εργασιών
Γενικά
Είναι όλα τα πεδία της φόρμας υποβολής υποχρεωτικά;
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά, εκτός από το email του επιβλέποντα καθηγητή (προτείνεται ωστόσο να το εισάγετε εφόσον έχει ενεργό λογαριασμό ηλεκ. ταχυδρομείου στο ΕΚΠΑ).
Είμαι παλαιός/ά απόφοιτος του ΕΚΠΑ, μπορώ να καταθέσω Πτυχιακή/Διπλωματική Εργασία ή τη Διδακτορική Διατριβή μου;

Η αυτο-απόθεση εργασιών μέσω της πλατφόρμας της «Περγάμου» απευθύνεται σε τρέχοντες/ουσες ενεργούς φοιτητές/τριες του ΕΚΠΑ. Οι παλαιοί/ές απόφοιτοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Βιβλιοθήκη τους (http://www.lib.uoa.gr/bibliothikes-scholon.html) προκειμένου να διερευνήσουν τη δυνατότητα να γίνει αναδρομική κατάθεση της εργασίας τους.

Μπορώ να συμπληρώσω τη φόρμα υποβολής τμηματικά;
Ναι, μπορείτε να συμπληρώσετε όσα πεδία επιθυμείτε, να επιλέξετε το κουμπί «Αποθήκευση» πάνω δεξιά μέρος της φόρμας και στη συνέχεια να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας. Οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε, μπορείτε να ξανασυνδεθείτε και να συνεχίσετε τη συμπλήρωση. Κάθε φορά που πατάτε «Αποθήκευση», αποθηκεύεται η φόρμα με όσα στοιχεία έχετε συμπληρώσει έως εκείνη τη στιγμή, ανεξαρτήτως του αν έχετε συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία ή όχι.
Πότε υποβάλλεται οριστικά η φόρμα;
Όταν πατήσετε το κουμπί «Υποβολή», με την προϋπόθεση ότι έχετε συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
Πώς μπορώ να δω συγκεντρωτικά τα υποχρεωτικά πεδία τα οποία δεν έχω συμπληρώσει;
Εάν δεν έχετε συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία, θα εμφανίζεται σε κόκκινο πλαίσιο στο κουμπί «Υποβολή» ο αριθμός των υποχρεωτικών πεδίων που δεν έχετε συμπληρώσει. Εάν πατήσετε «Υποβολή», θα εμφανιστεί λίστα με το όνομα των πεδίων τα οποία απαιτείται να συμπληρωθούν. Πατώντας πάνω στο όνομα κάθε πεδίου, μεταβαίνετε αυτομάτως σε αυτό προκειμένου να το συμπληρώσετε. Στη συνέχεια, πατάτε «Αποθήκευση», έως ότου συμπληρώσετε όλα τα κενά υποχρεωτικά πεδία.
Θα ήθελα να διαγράψω οριστικά ό,τι έχω αποθηκεύσει μέχρι τώρα. Έχω αυτή τη δυνατότητα;

Ναι, αυτή η δυνατότητα δίνεται επιλέγοντας το κουμπί «Διαγραφή», το οποίο βρίσκεται πάνω δεξιά στη φόρμα υποβολής. Σε αυτή την περίπτωση, η φόρμα διαγράφεται οριστικά και θα πρέπει να επαναλάβετε όλη τη διαδικασία από την αρχή.

Τι συμβαίνει αφού πατήσω το κουμπί «Υποβολή»;
Το σύστημα ζητεί επιβεβαίωση από εσάς ότι επιθυμείτε να υποβάλετε την εργασία σας οριστικά.
Τι θα πρέπει να κάνω μετά την οριστική υποβολή της εργασίας μου;
Η εργασία σας βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας από την αρμόδια Βιβλιοθήκη, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μπορεί να θεωρηθεί εγκεκριμένη ή εάν θα πρέπει να προβείτε σε κάποια τροποποίηση/διόρθωση στη φόρμα υποβολής. Και στις δύο περιπτώσεις, θα ενημερωθείτε με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχετε δηλώσει.
Υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης της φόρμας στην αγγλική γλώσσα;
Ναι, επιλέγοντας το κουμπί “English” που βρίσκεται πάνω δεξιά στη σελίδα.
Πώς μπορώ να γνωρίζω ότι έχω ολοκληρώσει επιτυχώς την ηλεκτρονική κατάθεση;
Θα λάβετε (στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει) σχετικό e-mail ενημέρωσης για την επιτυχή υποβολή, στο οποίο θα εμφανίζεται όλη η φόρμα που έχετε συμπληρώσει.
Εφόσον εγκριθεί η υποβολή, θα λάβω κάποια επίσημη βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη;
Ναι, θα λάβετε ένα e-mail στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει, το οποίο θα σας ενημερώνει για την έγκριση της υποβληθείσας εργασίας και στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται συνημμένη σχετική βεβαίωση.
Πριν από την κατάθεση υλικού
Τι χρειάζεται να γνωρίζω πριν από την κατάθεση;
 • Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρονικό αρχείο που θα καταθέσετε είναι το τελικό αρχείο της εργασίας σας και είναι σε μορφή PDF.
 • Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τον αριθμό μητρώου σας (εναλλακτικά τον αριθμό δελτίου της ταυτότητάς σας).
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό που απαιτείται για να εισέλθετε στο σύστημα. Τα στοιχεία αυτά ταυτίζονται με αυτά του ιδρυματικού σας λογαριασμού, και ο μόνος τρόπος να τα λάβετε είναι από το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ, www.noc.uoa.gr), και ειδικότερα μέσω των σχετικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Λογαριασμού (webadm.uoa.gr).
 • Στην περίπτωση που η εργασία σας έχει και άλλους συγγραφείς, ο ένας μόνο πρέπει να κάνει την υποβολή και να προσθέσει κατάλληλα και τους υπόλοιπους (από τους οποίους βεβαίως θα πρέπει να έχει την εξουσιοδότηση και να γνωρίζει τα προσωπικά τους στοιχεία: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ΑΜ ή ΑΔΤ, e-mail, τηλ. επικοινωνίας).
 • Στην περίπτωση που είστε ταυτόχρονα εγγεγραμμένος/η σε περισσότερες από μία ακαδημαϊκές μονάδες (π.χ. Προπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια στο Τμήμα X και μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια στο ΠΜΣ Y, ή Υπ. Διδάκτορας στο Τμήμα Ζ ή οποιοσδήποτε άλλος συνδυασμός) θα πρέπει να επιλέξετε την ηλεκτρονική κατάθεση για τη μονάδα και το είδος εργασίας που σας αφορά. Εάν μετά την ταυτοποίησή και είσοδό σας στο σύστημα, υπάρχει πρόβλημα με τις αναγραφόμενες ιδιότητες που αναγνωρίζονται, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ, www.noc.uoa.gr), και ειδικότερα μέσω των σχετικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Λογαριασμού (webadm.uoa.gr) και να προβείτε σε διόρθωση των στοιχείων. Στην περίπτωση που επείγεστε, απευθυνθείτε στη Βιβλιοθήκη σας προκειμένου να σας βοηθήσουν με την κατάθεση της εργασίας σας (http://www.lib.uoa.gr/bibliothikes-scholon.html).
 • Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάθε φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα να καταθέσει μόνο μια εργασία για κάθε τύπο εργασίας, ανά Τμήμα ή ΠΜΣ (π.χ. μόνο μια πτυχιακή για το Τμήμα Χ, ή μια διπλωματική για την κατεύθυνση Υ του ΠΜΣ Ζ).
Ξεκινώντας τη διαδικασία κατάθεσης
Τι εμφανίζεται στην οθόνη μου μετά την εισαγωγή του ονόματος χρήστη και του κωδικού;
Μεταβαίνετε στη σελίδα σας στο σύστημα, στην ενότητα με τίτλο «Προσωποποιημένες Υπηρεσίες», στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητά σας.
Tι πρέπει να κάνω εάν δεν δω το ονοματεπώνυμο ή/και την ιδιότητά μου να αναγράφονται σωστά;

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ, www.noc.uoa.gr) και ειδικότερα μέσω των σχετικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Λογαριασμού (webadm.uoa.gr) και να προβείτε σε διόρθωση των στοιχείων. Στην περίπτωση που επείγεστε απευθυνθείτε στη Βιβλιοθήκη σας προκειμένου να σας βοηθήσουν με την κατάθεση της εργασίας σας (http://www.lib.uoa.gr/bibliothikes-scholon.html).

Τι πρέπει να κάνω εάν παρόλο που εμφανίζονται σωστά τα στοιχεία μου, το σύστημα δεν μου δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσω σε κατάθεση εργασίας;

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε είτε με τη Βιβλιοθήκη σας (http://www.lib.uoa.gr/bibliothikes-scholon.html) είτε με το Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών (pergamos@lib.uoa.gr) και να αναφέρετε το πρόβλημα, ώστε να αντιμετωπιστεί καταλλήλως.

Ποιο είναι το επόμενο βήμα;

Θα πρέπει να ακολουθήσετε με τη σειρά τα παρακάτω βήματα (αν δεν τα έχετε κάνει ήδη):

 1. Επιλέγετε "Έίσοδος"  για να εισέλθετε στις "Προσωποποιημένες Υπηρεσίες"
 2. Στη συνέχεια, επιλέγετε "Σύνδεση μέσω CAS", όπου θα μεταφερθείτε σε νέα σελίδα ώστε να γίνει ταυτοποίηση από το ΚΛΕΙΔΙ (εκεί εισάγετε τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού)
 3. Αν όλα πήγαν καλά, επιλέγετε  την «Ηλεκτρονική Κατάθεση» και μεταβαίνετε στη σελίδα όπου αναγράφονται τα στοιχεία σας και το Τμήμα ή η Κατεύθυνση ΠΜΣ του Πανεπιστημίου μας στο οποίο υπάγεστε.
 4. Κατόπιν αυτού, επιλέγετε «Έναρξη Κατάθεσης».
Τι πρέπει να κάνω εάν δεν δω το Τμήμα ή την Κατεύθυνση ΠΜΣ στο οποίο υπάγομαι;

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ, www.noc.uoa.gr) και ειδικότερα μέσω των σχετικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Λογαριασμού (webadm.uoa.gr) και να προβείτε σε διόρθωση των στοιχείων. Στην περίπτωση που επείγεστε απευθυνθείτε στη Βιβλιοθήκη σας προκειμένου να σας βοηθήσουν με την κατάθεση της εργασίας σας (http://www.lib.uoa.gr/bibliothikes-scholon.html).

ΒΗΜΑ 1 ΑΠΟ 3 – ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Πρέπει να συμπληρώσω τη Βιβλιοθήκη στην οποία υποβάλλω την εργασία μου;
Όχι, είναι ήδη προεπιλεγμένη, όπως και η Ακαδημαϊκή Μονάδα στην οποία υπάγεστε. Εάν οτιδήποτε δεν έχει συμπληρωθεί σωστά, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη Βιβλιοθήκη σας και να αναφέρετε το πρόβλημα (http://www.lib.uoa.gr/bibliothikes-scholon.html).
Τι συμπληρώνω στο πεδίο «Αριθμός μητρώου» (ΑΜ ή ΑΔΤ);
Συμπληρώνετε τον ενεργό αριθμό μητρώου σας ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, τον Αριθμό του Δελτίου Ταυτότητάς (ΑΔΤ) σας.
Τι επιλέγω στο πεδίο «Είδος Υλικού;»
Επιλέγετε από λίστα το είδος της εργασίας (Πτυχιακή/Διπλωματική/Διδ. Διατριβή) που θέλετε να καταθέσετε ανάλογα με τον κύκλο σπουδών σας.
ΒΗΜΑ 2 ΑΠΟ 3 – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ
Πώς συμπληρώνω τα στοιχεία του/των επιβλέποντα/-ων καθηγητή/-ών;
Τα στοιχεία θα πρέπει να έχουν τη μορφή: Oνοματεπώνυμο, Bαθμίδα, Tμήμα, Ίδρυμα (π.χ. Παναγιώτου Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή). Εάν υπάρχουν επιπλέον επιβλέποντες, τότε προσθέτετε δεύτερη ή/και τρίτη γραμμή, αναγράφοντας τα στοιχεία με την ίδια μορφή.
Τι αναγράφω στο πεδίο «E-mail επιβλέποντος καθηγητή»;
Στο πεδίο αυτό εισάγετε το ιδρυματικό e-mail του επιβλέποντα καθηγητή (π.χ. xxxxxx@yyyyyy.uoa.gr). Δεν είναι ανάγκη να γράψετε ολόκληρη την ηλεκτρονική διεύθυνση, αρκεί μόνο το τμήμα της διεύθυνσης που βρίσκεται πριν το σύμβολο @ (καλό είναι να γράψετε πάνω από 4 χαρακτήρες για να μη συναντήσετε προβλήματα στη αναζήτηση). Στη συνέχεια, αφού πατήσετε το σύμβολο της αναζήτησης, εμφανίζεται πίνακας με το ονοματεπώνυμο, το e-mail και την ιδιότητα του καθηγητή, το οποίο πρέπει να επιλέξετε ρητά. Αν ο κύριος επιβλέπων σας ΔΕΝ διαθέτει ιδρυματικό e-mail στο ΕΚΠΑ, αφήστε το πεδίο κενό και επικοινωνήστε με τη βιβλιοθήκη σας αν θέλετε να δηλώσετε κάποιο συγκεκριμένο e-mail για να ενημερωθεί.
Εάν η εργασία μου είναι σε περισσότερες από μία γλώσσες, πώς το αναγράφω;
Μπορείτε να αναγράψετε όσες γλώσσες επιθυμείτε, επιλέγοντας από τη λίστα που εμφανίζεται στο αντίστοιχο πεδίο, αφού γράψετε τα πρώτα γράμματα της λέξης.
Υπάρχει όριο λέξεων στα πεδία «Περίληψη» στην ελληνική ή σε άλλη γλώσσα;
Όχι, δεν υπάρχει όριο λέξεων.
Τι επιλέγω στο πεδίο «Κύριο θέμα»;
Επιλέγετε το περισσότερο αντιπροσωπευτικό θέμα από τη σχετική λίστα με τα κύρια θέματα, όπως αυτά έχουν οριστεί στο σύστημα.
Τι συμπληρώνω στις «Λέξεις-κλειδιά»; Υπάρχει όριο λέξεων;
Συμπληρώνετε στα ελληνικά και σε μια ακόμη γλώσσα τις λέξεις ή τους όρους που θεωρείτε αντιπροσωπευτικούς του θέματος που διαπραγματεύεται η εργασία σας. Δεν υπάρχει όριο λέξεων.
Τι όνομα δίνω στο pdf αρχείο της εργασίας μου;
Δεν είναι απαραίτητο να δοθεί κάποιο συγκεκριμένο όνομα στο αρχείο. Προτείνεται, ωστόσο, το όνομα να είναι με λατινικούς χαρακτήρες και να περιέχει το επίθετό σας. π.χ. papadopoulos-dissertation.pdf, papadopoulos-thesis.pdf, κλπ.
Μπορώ να ορίσω το χρονικό διάστημα μετά την παρέλευση του οποίου θα επιτρέπεται η ανοικτή πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό (δηλ. στο αρχείο pdf) της εργασίας μου;

Η επιλογή αυτή δίνεται μόνο κατά την υποβολή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (χρονικό  διάστημα 6 μήνες) ή Διδακτορικής Διατριβής (χρονικό διάστημα για 12 ή  18 ή  36 μήνες). Προφανώς, αναλόγως της επιλογής σας καθορίζεται η αντίστοιχη ημερομηνία αποδέσμευσης της εργασίας, μετά την παρέλευση της οποίας ανοίγει η πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό. Σε κάθε άλλη η περίπτωση η πρόσβαση είναι ανοικτή.

 • Να σημειωθεί ότι το χρονικό διάστημα περιορισμού πρόσβασης αφορά ΜΟΝΟ στο ψηφιακό αρχείο τύπου  pdf που επισυνάπτεται στην κατάθεση και αποτελεί το ψηφιακό αντίτυπο της  εργασίας.
 • Επιπλέον, κατά κανόνα, όσον αφορά στο οποιοδήποτε συνοδευτικό υλικό  (αρχείο τύπου ZIP) επισυνάπτεται στην εργασία,  ΔΕΝ επιτρέπεται η ανοικτή πρόσβαση καθώς ενδέχεται να περιέχει εμπιστευτικά δεδομένα. 
Μπορώ να ανεβάσω επιπλέον αρχεία (π.χ. εικόνες, πίνακες, φωτογραφίες, βίντεο, αρχεία Excel κλπ.), τα οποία αποτελούν το συνοδευτικό υλικό της εργασίας μου;
Ναι, αφού συμπιέσετε όλα τα συνοδευτικά αρχεία σε ένα αρχείο ZIP, το ανεβάζετε στο αντίστοιχο πεδίο «Προαιρετικό αρχείο ZIP με συνοδευτικό υλικό». Σημειώστε ότι αν το αρχείο ZIP έχει πολύ μεγάλο μέγεθος (π.χ. άνω των 50 ΜΒ) ενδέχεται να έχετε πρόβλημα να το ανεβάσετε αν βρίσκεστε σε χώρο εκτός του ΕΚΠΑ (π.χ. από το σπίτι σας).
Τι συμπληρώνω στο πεδίο «Αριθμός Σελίδων»;
Συμπληρώνετε τον συνολικό αριθμό των σελίδων της εργασίας σας, χωρίς να συμπεριλάβετε οποιοδήποτε συνοδευτικό υλικό.
Τι συμπληρώνω στο πεδίο «Ευρετήριο»;
Επιλέγετε το «Ναι», εάν η εργασία σας περιέχει ευρετήριο όρων, ονομάτων κ.ά. (επιπλέον, στο επόμενο πεδίο «Αρ. σελίδων ευρετηρίου», συμπληρώνετε το πλήθος των σελίδων του ευρετηρίου).
Τι συμπληρώνω στο πεδίο «Εικονογραφημένη»;
Εάν η εργασία σας περιέχει οποιαδήποτε εικονογράφηση, π.χ. φωτογραφίες, εικόνες, πίνακες, επιλέγετε το «Ναι».
Τι συμπληρώνω στο πεδίο «Αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών»;
Σημειώνετε τον αριθμό των βιβλίων, άρθρων, συλλογικών τόμων κ.ά. τα οποία περιλαμβάνονται στη Βιβλιογραφία σας.
ΒΗΜΑ 3 ΑΠΟ 3 - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ
Τι θα συμβεί αφού υποβάλω οριστικά την εργασία μου;
 • Κατ' αρχάς, θα ειδοποιηθείτε μέσω e-mail για την επιτυχή υποβολή της εργασίας.
 • Στη συνέχεια, η εργασία σας θα ελεγχθεί από την αρμόδια Βιβλιοθήκη και αναλόγως είτε θα εγκριθεί ή θα σας επιστραφεί για ενδεχόμενες διορθώσεις και επανυποβολή.
 • Μετά την έγκριση της εργασίας σας θα ειδοποιηθείτε εκ νέου μέσω e-mail.