Τόμος Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου. Επί τη εξακοσιετηρίδι της εξαβίβλου αυτού (1345-1945)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002505 1698 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τόμος Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου. Επί τη εξακοσιετηρίδι της εξαβίβλου αυτού (1345-1945)
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Γαλλικά
Αγγλικά
Γερμανικά
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Αρμενόπουλος, Κωνσταντίνος
Εκδότης:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Επιμελητής:
Μιχαηλίδης - Νουάρος, Γεώργιος
Έτος έκδοσης:
1952
Τόπος έκδοσης:
Θεσσαλονίκη
Αριθμός σελίδων:
622
Bib number:
341547
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΑρμΚ τ 1952

Φίλτρο

 

1. Αι περί του ναού της αχειροποιήτου Θεσσαλονίκης ειδήσεις του Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012894
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ξυγγόπουλος , Ανδρέας
Κύρια θεματική κατηγορία:
Χριστιανισμός

2. Byzantine and hellene in the fourteenth century

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012911
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Runciman , Steven
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

3. The "hellenic laws" of Cyprus and the "hexabiblos" of Armenopoulos

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012915
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Αιμιλιανίδης , Αχιλλέας Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

4. Μέτρα του Ιουστινιανού εναντίον της αστυφιλίας και ο θεσμός του Κοιασίτωρος

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012916
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κόλιας, Γεώργιος Ταξ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό δίκαιο

5. Eine Deutsche übersetzung den hexabiblos aus dem i6 jahrhundert

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012919
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Steinwenter , Artur
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό δίκαιο

6. Ο Αρμενόπουλος και η τεχνική του δικαίου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012920
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μαριδάκης, Γεώργιος Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό δίκαιο

7. Harmenopoulos and the downfall of the Bezant

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012924
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Lopez , Robert Sabatino
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό δίκαιο

8. Συμβολή την ιστορία της Θεσσαλονίκης επί βενετοκρατίας (1423-1430)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012926
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

9. Harmenopoulos und der nomos georgikos

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012929
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Dölger, Franz
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό δίκαιο

10. Η εξάβιβλος του Αρμενόπουλου και η των Αθηνών έκδοσίς της του 1835

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012934
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Βισβίζης, Ιάκωβος Τ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία του δικαίου

11. Περί την μετάφρασιν της εξαβίβλου υπό του Αλεξίου Σπανού

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012936
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γκίνης, Δημήτριος Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό δίκαιο

12. Sur quelques grands dignitaires byzantins du XIVe siècle

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012940
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Guilland, Rodolphe
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

13. Η παράδοσις δι' εγγράφου εν τω βυζαντινώ και το μεταβυζαντινώ δικαίω

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012944
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ζέπος, Παναγιώτης Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό δίκαιο

14. Note sur la carrière judiciaire de Constantin Harmenopoulos

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012947
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Lemerle, Paul
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιογραφία

15. Περί της αδελφοποιίας εν τη αρχαία Ελλάδι και εν τω Βυζάντιω

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012949
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μιχαηλίδης - Νουάρος, Γεώργιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό δίκαιο

16. Ναοί και μοναί Θεσσαλονίκης το 1405 εις το οδοιπορικόν του εκ Σμόλενσκ Ιγνατίου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012953
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Λάσκαρη, Μιχαήλ Θ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θρησκεία

17. Αρμενοπουλικά ανάλεκτα

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012955
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Βέης , Νίκος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκκλησιαστικό Δίκαιο

18. Το πρόβλημα της γενέσεως των ιουστινιάνειων εισηγήσεων και η παράφρασις του Θεόφιλου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012958
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Σόντης, Ιωάννης Μ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό δίκαιο

19. Κωνσταντίνος Αρμενόπουλος. Νομοφύλαξ και κριτής Θεσσαλονίκης

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012960
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Πανταζόπουλος, Νικόλαος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιογραφία

20. Τίνα περί της πατρικής εξουσίας κατά το δίκαιον του μετά την άλωση ελληνισμού

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1012961
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Βαλάσσης, Γεώργιος Μ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό δίκαιο