Γεωργίου του Φρατζή, χρονικό. Χρυσόβουλλον εκδοθέν τη ιερά και σεβασμία μονή των Αγί(ων) Τεσσαράκωντα μαρτύρ(ων) του Ξυροποτάμου, εν τω περιωνύμω όρει του Άθω, παρά του αυτκράτορος, και βασιλέως Ρωμαί(ων), Ρωμανού. Ερωταποκρίσεις αναγκαίαι εκάστω ευσεβεί, ... παρά κυρίου Ιωάννου Καρυοφύλλου, διατρίβοντος εν Βουκουρεστίω.

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183334 1408 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γεωργίου του Φρατζή, χρονικό. Χρυσόβουλλον εκδοθέν τη ιερά και σεβασμία μονή των Αγί(ων) Τεσσαράκωντα μαρτύρ(ων) του Ξυροποτάμου, εν τω περιωνύμω όρει του Άθω, παρά του αυτκράτορος, και βασιλέως Ρωμαί(ων), Ρωμανού. Ερωταποκρίσεις αναγκαίαι εκάστω ευσεβεί, ... παρά κυρίου Ιωάννου Καρυοφύλλου, διατρίβοντος εν Βουκουρεστίω.
Αιώνας:
ΙΗ΄
Κωδικολογικά στοιχεία:
Στάχωση νεώτατη.
Υλικό:
Χαρτί
Διαστάσεις:
0,22x0,16
Αριθμός σελίδων:
φφ. 250
Ταξιθετικός αριθμός:
27
Σημειώσεις:
φ.1 εκ των του δοσιθέ(ου) αρχιμ(ανδρίτ)ου τ(ου) αγ(ίου) Ιωαννίν(ων).

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196


197


198


199


200


201


202


203


204


205


206


207


208


209


210


211


212


213


214


215


216


217


218


219


220


221


222


223


224


225


226


227


228


229


230


231


232


233


234


235


236


237


238


239


240


241


242


243


244


245


246


247


248


249


250


251


252