Συνεδρίαση Τρίτη: 19 Νοεμβρίου 1970

Πρακτικά uoadl:183729 505 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Τρίτη: 19 Νοεμβρίου 1970
Χρονική κάλυψη:
19701119
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Αιτήσεις – Αναφορές
Οικονομικά
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Υποτροφίες, Αριστεία
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Απόφοιτοι από Σχολή Ηλεκτρονικών, εγγραφή χωρίς εξετάσεις
Πρακτικά, επικύρωση
Δαπάνες, έγκριση
Κοσμήτορας, ανακοινώσεις για έδρες, εργαστήρια, κ. α.
Μαθηματική Ανάλυση, κενή Α' τακτική έδρα, υποψήφιος ο Σ. Α. Νεγρεπόντης, τριμελής επιτροπεία για την κρίση του
Χημεία Τροφίμων, υφηγητής Β. Μ. Καπούλας, πρόταση για τριετή εντολή διδασκαλίας
Αντώνιος Σ. Αγαθόπουλος, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Βάρβογλης
Σ. Γ. Γεωργόπουλος, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Μητράκος
Αθαν. Γ. Παπαγιαννόπουλος, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Παρασκευόπουλος
Διονύσιος Ιω. Κλάδης, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Αλεξόπουλος
Αθανάσιος Γ. Πετσούλας, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Δημ. Κωτσάκης
Υποψήφιος διδάκτορας Π. Π. Ρούσης, προφορική δοκιμασία και αναγόρευση, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Γιαννακόπουλος
Υποψήφιος υφηγητής Μιχαήλ Γεράσιμος Κωνσταντίνου Λοβέρδος Στελακάτος, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Βάρβογλης
Υποψήφια υφηγήτρια Β. Γκιόκα Δεδοπούλου, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Υποψήφιος υφηγητής Δημήτριος Μανουήλ Μ. Μηλιώτης, δημόσια δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Αλεξόπουλος
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.