Συνεδρίαση Δέκατη Τρίτη (13η): 24 Ιανουαρίου 1976

Πρακτικά uoadl:185086 344 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δέκατη Τρίτη (13η): 24 Ιανουαρίου 1976
Χρονική κάλυψη:
19760124
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Αλλοδαπά πτυχία, αναγνωρίσεις
Ανακοινώσεις
Εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας, λειτουργία (Πανεπιστημιακή Σύγκλητος, απόφαση 20-1-1976)
Ινδός μαθηματικός στατιστικός C. R. Rao, επίτιμος διδάκτορας, ανακήρυξη
Υποψήφιος υφηγητής Χαρ. Χαραλαμπίδης, δημόσια δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Κάκουλλος
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Πρακτικά, επικύρωση
Συζήτηση για το θέμα της μη απαρτίας
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.