Συνεδρίαση Πρώτη: 5 Οκτωβρίου 1951

Πρακτικά uoadl:56803 598 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Πρώτη: 5 Οκτωβρίου 1951
Χρονική κάλυψη:
19511005
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Φοιτητικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Αιτήσεις – Αναφορές
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Οικονομικά
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Αθανάσιος Β. Χουτσούμης
Χριστόφορος Σιάντωνας, πιστοποιητικό
Ελληνικό Προξενείο στην Πρετόρια
Έκτακτος καθηγητής Μιχ. Αναστασιάδης
Καθηγητής Δημ. Χόνδρος, έγγραφο για αναπλήρωση αποχωρούντων καθηγητών
Μαθηματική Επιστήμη, Α' τακτική έδρα, διδασκαλία και εξετάσεις
Οργανική Χημεία, έκτακτος άμισθος καθηγητής Μιχαήλ Δέφνερ, διορισμός
Ελληνική Κοινότητα στην Ιωαννούπολη
Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας, παρασκευάστρια Ηλέκτρα Μπιτσάκου, ανανέωση θητείας
Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων, επιμελητής Λ. Νιννής, ανανέωση θητείας
Εικοστό Τέταρτο Διεθνές Συνέδριο Βιομηχανικής Χημείας στο Παρίσι
Μ.Θ.Ε. θέρμανση
Καναδικό Συμβούλιο Ανασυγκρότησης, νέος σεισμογράφος Μπέντωφ, δωρεά
Ζωολογία, έκτακτος άμισθος καθηγητής Χαρίλαος Χατζησαράντος, διορισμός
Οργανική Βιομηχανική Χημεία, έκτακτη αυτοτελής έδρα, καθηγητής Ιωάννης Ξαγανιάρης, διορισμός
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.