Παλαιοωκεανογραφική και παλαιοκλιματική μελέτη της Ανατολικής Μεσογείου κατά το Ανώτερο Τεταρτογενές με βάση τις συγκεντρώσεις των πελαγικών τρηματοφόρων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309250 802 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-01-07
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Κοντακιώτης Γεώργιος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Δρ. Μ.Δ. Δερμιτζάκης Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δρ. Α. Αντωναράκου Επίκ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Δρ. Μ. Τριανταφύλλου Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παλαιοωκεανογραφική και παλαιοκλιματική μελέτη της Ανατολικής Μεσογείου κατά το Ανώτερο Τεταρτογενές με βάση τις συγκεντρώσεις των πελαγικών τρηματοφόρων
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στην παρούσα διατριβή επιχειρούνται μικροπαλαιοντολογικές αναλύσεις των
συναθροίσεων πλαγκτονικών τρηματοφόρων από πυρήνες του Αιγαίου και του Λιβυκού
Πελάγους. Επιπροσθέτως, διεξάγονται ισοτοπικές αναλύσεις δ18O και δ13C και
αναλύσεις ιχνοστοιχείων στα κελύφη των πλαγκτονικών τρηματοφόρων. Η συσχέτιση
και ο συνδυασμός των παραπάνω μεθόδων παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την
μεταβλητή «κλειδί» του κλιματικού συστήματος της ανατολικής Μεσογείου, της
θερμοκρασίας. Ο εντοπισμός και η χρονολόγηση των κλιματικών μεταβολών, μικρής
(εκατονταετούς κλίμακας) και μεγάλης (χιλιετούς κλίμακας) διάρκειας που
αναγνωρίστηκαν στο Ανώτερο Τεταρτογενές και η συσχέτισή τους με αντίστοιχες
παγκόσμιες κλιματικές μεταβολές συντελούν στη γενικότερη απόκριση του
κλιματικού συστήματος της ανατολικής Μεσογείου στις κλιματικές μεταβολές που
έχουν παρατηρηθεί σε υψηλά και χαμηλά γεωγραφικά πλάτη. Η περαιτέρω
χρησιμοποίηση σύγχρονου υλικού που προέρχεται από επιφανειακά ιζήματα πυθμένα
του Αιγαίου Πελάγους κρίθηκε απαραίτητη για να επιτευχθεί η βαθμονόμηση της
παλαιοθερμοκρασιακής μεθόδου Mg/Ca. Η εξέταση των επιπρόσθετων της θερμοκρασίας
δευτερευόντων παραγόντων που ελέγχουν τον παραπάνω λόγο και η διευρεύνηση των
μηχανισμών δράσης τους, βελτίωσε την κατανόηση της φυσικής μεταβλητότητας του
λόγου και επιπλέον ανέδειξε νέες αναλυτικές μεθόδους που υπόσχονται ασφαλή και
ακριβή θερμοκρασιακά αποτελέσματα για παρόμοια υψηλής αλατότητας ημίκλειστα
περιβάλλοντα.
Λέξεις-κλειδιά:
Πλαγκτονικά τρηματοφόρα, Παλαιοκλιματολογία, Βιοοικοζώνες, Παλαιοθερμοκρασιακή μέθοδος Mg/Ca, Ανατολική Μεσόγειος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
463
Αριθμός σελίδων:
381