Υδρογεωλογικές και Υδροχημικές έρευνες στο κεντρικό τμήμα της Νήσου Εύβοιας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309479 696 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-01-16
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Khamis Abdelaziz
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Μαριολάκος Ηλίας Ομότ. Καθηγητής (Επιβλέπων), Λέκκας Σπυρίδων Ομότ. Καθηγητής, Στουρνάρας Γεώργιος Ομότ. Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Υδρογεωλογικές και Υδροχημικές έρευνες στο κεντρικό τμήμα της Νήσου Εύβοιας
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Hydrogeological and Hydrochemical research iin the central portion of Euboea Island
Περίληψη:
Στην διδακτορική διατριβή αναλύονται οι γεωμορφολογικές, οι υδρογεωλογικές και
οι υδροχημικές συνθήκες της υδρογεωλογικής λεκάνης. Η περιοχή μελέτης
καταλαμβάνει έκταση 717km2. Ο σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της
δυναμικότητας, της ποιότητας και της καταλληλότητας του νερού στις διάφορες
χρήσεις. Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που απαντούν στη περιοχή είναι οι αλπικοί
της Πελαγονικής Ζώνης και οι μεταλπικοί . Η μορφολογία της περιοχής είναι
λοφώδης, διαυλακώνεται από υδρογραφικά συστήματα του Μεσσαπίου, Μορτερή και
Πεθαμένου ποταμού. Από απογραφή 709 φρέατα και πηγές ύδρευσης και άρδευσης,
εντοπίζεται η υδροφορία σε ελεύθερους υδροφόρους ορίζοντες, σε Μακροπερατούς
σκληρούς σχηματισμούς και σε μικροπερατούς χαλαρούς σχηματισμούς Η διεύθυνση
της υπόγειας ροής στις παραθαλάσσιες λεκάνες (Αρτάκης, Ψαχνών και Πολιτικών)
κατευθύνεται προς τον Ευβοϊκό. Τα υπολογισμένα αποθέματα π.χ. την λεκάνη
Αρτάκης ήταν 9445m3, 6510m3 και 4465m3 σε τρεις υδρολογικούς περιόδους.
Πραγματοποιήθηκαν 8618 υπαίθριες και εργαστηριακές χημικές αναλύσεις νερού
ανιχνεύουν την Θερμοκρασία oC, ρΗ, Eh, Salinity, EC, TDS, Ca, Mg, Na, K, HCO3 /
CO3, Cl, NO3, SO4, CaCO3, NO2, NH4, PO4, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni και Pb. Τα
αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε διαγράμματα, τύπους και σχέσεις (H. Schoeller,
C. Waterlot, Richards, Revelle, Mandel – Shiftan, Sawyer – McCarty, Hem, Ayers,
Επικινδυνότητα Μαγνησίου και πίνακες ποιότητας Ευρωπαϊκής και Παγκοσμίου
Οργανισμού Υγείας ).
Λέξεις-κλειδιά:
Δυναμικότητα, Ποιότητα, Πηγάδια, Πηγές, Ψαχνά
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
280
Αριθμός σελίδων:
VI, 494