Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1915379 111 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εμπορικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-09-13
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Καπερώνη Αγγελική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Μιχαλόπουλος, Καθηγητής, τμήμα Εμπορικού Δικαίου, ΕΚΠΑ
Εμμανουήλ Μαστρομανώλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, τμήμα Εμπορικού Δικαίου, ΕΚΠΑ
Χριστίνα Λιβαδά, Επίκουρη Καθηγήτρια, τμήμα Εμπορικού Δικαίου, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ
Περίληψη:
Επίκεντρο των ρυθμίσεων του Εμπορικού Νόμου (άρθρο 525 και επ. ΕμπΝ) σε σχέση με την πτώχευση ήταν ανέκαθεν ο οφειλέτης-φυσικό πρόσωπο. Διατάξεις ειδικές, που να ρυθμίζουν την πτώχευση των νομικών προσώπων έλειπαν. Η έλλειψη αυτή ήταν ιδιαιτέρως αισθητή, δεδομένου του σημαντικού ρόλου που έχουν τα νομικά πρόσωπα στην επιχειρηματική ζωή. Το κενό αυτό ήρθε να καλύψει ο Πτωχευτικός Κώδικας (Ν. 3588/2007 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 4446/2016 «ειδικότερα άρθρα 1-13») με την εισαγωγή ορισμένων νέων διατάξεων, που αφορούν τα νομικά πρόσωπα (άρθρα 96-98, 2§1, 2, 4§2, 164§2, 176 ΠτΚ). Με τις διατάξεις αυτές κατ’ αρχήν επεκτάθηκε η πτωχευτική ικανότητα και σε νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό παρ’ ότι στερούνται την εμπορική ιδιότητα.

Η εισαγωγή ειδικών ρυθμίσεων για τα νομικά πρόσωπα, ήταν αναγκαία, δεδομένου ότι οι κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες ασκούνται μέσω νομικών προσώπων και κυρίως μέσω κεφαλαιουχικών εταιριών. Βέβαια, παρά την εισαγωγή στον Πτωχευτικό Κώδικα ειδικών διατάξεων για τα νομικά πρόσωπα, το ισχύον δίκαιο φαίνεται να έχει ως σημείο εκκίνησης και πάλι τον οφειλέτη, κατά κανόνα φυσικό πρόσωπο. Είναι όμως γεγονός, ότι οι περισσότερες και μεγαλύτερες (από άποψη ενεργητικού και παθητικού) πτωχεύσεις, άρα εκείνες με τις σοβαρότερες κοινωνικοοικονομικές συνέπειες είναι οι πτωχεύσεις των νομικών προσώπων.

Στην περίπτωση της εταιρικής πτώχευσης, η εταιρία καθίσταται οφειλέτρια και ως οφειλέτρια συμμετέχει πλέον στην πτωχευτική διαδικασία. Στο ισχύον δίκαιο, απουσιάζει ωστόσο μια ολοκληρωμένη και περιεκτική ρύθμιση, που να ρυθμίζει γενικά την πτώχευση του νομικού προσώπου, την «εσωτερική ζωή» της εταιρίας που βρίσκεται υπό καθεστώς πτώχευσης και να λαμβάνει γενικότερα υπόψη τις ιδιορρυθμίες, που εισάγει στην πτωχευτική διαδικασία. Οι λιγοστές ειδικές διατάξεις, που υπάρχουν στον Πτωχευτικό Κώδικα, αν και επιλύουν πολλά δυσχερή και αμφισβητούμενα στο παρελθόν ζητήματα, δεν κρίνονται επαρκείς, καθώς πολλές φορές απαιτείται να λάβει χώρα ερμηνεία των ρυθμίσεων του Πτωχευτικού Νόμου, προκειμένου να εξακριβωθεί αν κάποια διάταξη, που αφορά στον οφειλέτη-φυσικό πρόσωπο, μπορεί κατά τη φύση της να εφαρμοστεί και στα νομικά πρόσωπα και πώς η διάταξη αυτή θα λειτουργήσει μέσω των οργάνων του νομικού προσώπου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εμπορικό Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
319
Αριθμός σελίδων:
122

ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗ.pdf
1014 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του (δικτύου του) ΕΚΠΑ.