Ακτινοπροστασία ασθενών και προσωπικού σε ακτινολογικές εφαρμογές υψηλής δόσης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305598 280 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Βασικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-05-21
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Σημαντηράκης Γεώργιος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ομότιμος Καθηγητής κ. Δημητρίου Παναγιώτης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ακτινοπροστασία ασθενών και προσωπικού σε ακτινολογικές εφαρμογές υψηλής δόσης
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στόχος της παρούσας διατριβής είναι η συνεισφορά στη βελτιστοποίηση της
ακτινοπροστασίας εξεταζόμενων και προσωπικού κατά τις εξετάσεις αξονικής
τομογραφίας και τις διαδικασίες επεμβατικής καρδιολογίας, μέσω του
προσδιορισμού τιμών Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς (ΔΕΑ) ενηλίκων, της
εκτίμησης της ακτινικής επιβάρυνσης των ασθενών κατά την πραγματοποίηση των
παραπάνω εξετάσεων και της επισήμανσης μη βελτιστοποιημένων πρακτικών από
πλευράς ακτινοπροστασίας.
Στο πεδίο της αξονικής τομογραφίας, πραγματοποιήθηκε συλλογή δοσιμετρικών
δεδομένων (CTDIvol και DLP) και μετρήσεις δόσης σε ομοίωμα για επτά συνήθεις
εξετάσεις αξονικής τομογραφίας σε 91 συστήματα τα οποία είναι εγκατεστημένα σε
38 πόλεις. Στο πεδίο της επεμβατικής καρδιολογίας πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις
σχετικές με την απόδοση 30 συστημάτων που χρησιμοποιούνται στην επεμβατική
καρδιολογία καθώς και συλλογή και ανάλυση δοσιμετρικών δεδομένων (συνολικός
χρόνος ακτινοσκόπησης και ΚΑΡ) από 4 είδη κλινικών διαδικασιών οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν σε 26 ιδρύματα.
Οι προτεινόμενες τιμές ΔΕΑ είναι γενικά συγκρίσιμες με αντίστοιχες τιμές άλλων
ευρωπαϊκών μελετών, με εξαίρεση την αξονική σπλαχνικού κρανίου/ιγμορείων για
την οποία οι τιμές είναι σημαντικά υψηλότερες. Διερεύνηση του φαινομένου
κατέδειξε ότι συχνά ακολουθούνται μη βελτιστοποιημένες πρακτικές οι οποίες
πρέπει να αναθεωρηθούν. Παρατηρήθηκε επίσης πολύ μεγάλο εύρος δόσεων, ακόμα και
μεταξύ συστημάτων ίδιου τύπου, κάτι που υποδεικνύει ότι υπάρχουν σημαντικά
περιθώρια βελτιστοποίησης των κλινικών πρωτοκόλλων τα οποία χρησιμοποιούνται.
Ειδικά για την διαδικασία καρδιακής κατάλυσης με ραδιοσυχνότητες, διαπιστώθηκε
ότι είναι εφικτή η μείωση των δόσεων με τη χρήση χαμηλότερου ρυθμού λήψης
παλμών ακτινοσκόπησης, χωρίς υποβάθμιση του κλινικού αποτελέσματος.
Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της εργασίας υποδεικνύουν ότι υπάρχει ανάγκη
για περαιτέρω βελτιστοποίηση της ακτινοπροστασίας και στα δύο πεδία. Σε αυτό
μπορεί να συντελέσει η εφαρμογή από τα εργαστήρια των προτεινόμενων τιμών ΔΕΑ,
τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί ως εθνικά Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς
Λέξεις-κλειδιά:
Αξονική (υπολογιστική) τομογραφία, Επεμβατική καρδιολογία, Ακτινοπροστασία, Διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς, Ενεργός δόση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
92
Αριθμός σελίδων:
108