Ανατομική και εμβιομηχανική μελέτη των κακώσεων του αστραγάλου σε παιδιά και ενήλικες

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1305629 206 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Βασικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-06-06
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Λάϊος Θωμάς
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Παράσχος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανατομική και εμβιομηχανική μελέτη των κακώσεων του αστραγάλου σε παιδιά και ενήλικες
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Εις την παρούσα έρευνα μελετήθηκαν 100 περιστατικά μικτών κακώσεων αστραγάλου
(κατάγματα, εξαρθρήματα, κατάγματα-εξαρθρήματα). Δια της εφαρμογής της
μηχανικής και στατικής μελέτης κελυφών και θολωτών κατασκευών εγένετο σκόπιμος
παραλληλισμός δια μεταφοράς των γνώσεων τούτων επί των αντιστοίχων ανατομικών
τοιούτων, του αστραγαλικού θόλου και ποδικού τόξου.
Η όλη εργασία αποτελείται από δύο μέρη:
Το πρώτον μέρος αναφέρεται εις την ανατομίαν του αστραγάλου με έμφασιν εις την
λειτουργικήν ανατομικήν, εις την έννοιαν και τους όρους της βιολογικής
μηχανικής ως επίσης και εις την μελέτην της στατικής μηχανικής των κελυφών και
θολωτών κατασκευών, μηχανικών και ανατομικών.
Εις το δεύτερον μέρος γίνεται ο διαχωρισμός των κακώσεων του αστραγάλου,
εξετάζεται ο μηχανισμός δημιουργίας τούτων και γίνεται συγκριτική μελέτη επί τη
βάσει των δεδομένων της μηχανικής επί κλινικών περιστατικών. Ακολουθεί
συζήτησις επί των πορισμάτων και ευρημάτων και εν συνεχεία αναφέρονται τα
διαπιστούμενα συμπεράσματά μας, τα οποία και συνοψίζονται ως εξής:
(1) Υφίσταται αυστηρός παραλληλισμός, ως προς την συμπεριφορά, μεταξύ των
μηχανικών θολωτών κατασκευών και των αντιστοίχων ανατομικών.
(2) Δίδεται εξήγησης εις την δημιουργίαν των καταγμάτων του αστραγάλου εις τα
σημεία εκείνα εις τα οποία λόγω κατασκευής υφίστανται συνθήκαι ηλαττωμένης
ανοχής και αντοχής και,
(3) Δίδεται εξήγησης εις την δημιουργίαν των εξαρθρημάτων, μετά ή άνευ συνοδού
κατάγματος του αστραγάλου, εις τας περί τον αστράγαλον αρθρώσεις, αι οποίαι
αντιστοιχούν αφ' εαυταί εις ευπαθή περιοχήν του ποδικού τόξου και αι οποίαι
λόγω ηυξημένης κινητικότητος προδιαθέτουν ιδιαιτέραν ευαισθησίαν (ευπάθειαν).
Λέξεις-κλειδιά:
Εμβιομηχανική, Κάκωση, Αστράγαλος, Δυναμική
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
196
Αριθμός σελίδων:
121

document.pdf
5 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.