Γεωχημική έρευνα της κατανομής μεταλλικών και άλλων στοιχείων στα υπόγεια ψυχρά και θερμά νερά, το έδαφος και τα φυτά των περιοχών του Ν.Φθιώτιδας και της Β. Εύβοιας. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1308793 501 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-11-10
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Κανελλόπουλος Χρήστος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Μητρόπουλος Π. Καθηγ. Επιβλέπων, Αργυράκη Α. Επικ. Καθηγ., Κίλιας Σ. Αναπλ. Καθηγ., Γκάρτζος Ε. Καθηγ., Οικονόμου Μ. Καθηγ., Σταματάκης Μ. Καθηγ., Αλεξόπουλος Α. Καθηγ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γεωχημική έρευνα της κατανομής μεταλλικών και άλλων στοιχείων στα υπόγεια ψυχρά και θερμά νερά, το έδαφος και τα φυτά των περιοχών του Ν.Φθιώτιδας και της Β. Εύβοιας. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Τα κύρια αντικείμενα με τα οποία ασχολείται η παρούσα μελέτη είναι δύο. Το
πρώτο αφορά τη μελέτη του περιβάλλοντος, καθώς εξετάστηκε κάθε τμήμα του κύκλου
έδαφος – υπόγειο νερό – φυτά, με σκοπό την διαπίστωση του βαθμού
αλληλεξάρτηση τους, αλλά και τον επηρεασμό τους από άλλους παράγοντες, όπως τη
θάλασσα, το υδροθερμικό σύστημα που υπάρχει στην περιοχή, τις διαδικασίες
διάβρωσης-απόπλυσης διάφορων γεωλογικών σχηματισμών, τις ανθρωπογενείς
δραστηριότητες κ.α. Το δεύτερο κύριο αντικείμενο, το οποίο πραγματεύεται η
παρούσα διδακτορική διατριβή είναι η εξέταση των εκδηλώσεων θερμών πηγών στη
υπό μελέτη περιοχή και οι αποθέσεις τους. Με στόχους α) την διαπίστωση της
χημικής σύστασης των νερών, αναλύοντας εκτός από τα ανιόντα και μια μεγάλη
σειρά κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων, με πολύ χαμηλά όρια ανίχνευσης, β)
σύγκριση των θερμών πηγών που εντοπίζονται εκατέρωθεν του Ευβοϊκού Κόλπου και
διαπίστωση πιθανής χημικής συγγένειας των ρευστών και γ) μέσω της ανάλυση των
θερμών ρευστών, αλλά και των αποθέσεων που δημιουργούν, την διαπίστωση της
δυναμικής σχηματισμού ορυκτών φάσεων (μεταλλικών και μη-μεταλλικών).
Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 3 ιδρύματα, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο
τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, στο University of Sussex, στα εργαστήρια
του τμήματος Βιολογίας και Περιβάλλοντος και στο Natural History Museum of
London.
Βάσει των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας και την επεξεργασία τους,
διαπιστώθηκε η γεωχημική κατανομή σε μια μεγάλη σειρά στοιχείων (κύρια
στοιχεία και ιχνοστοιχεία) στο έδαφος στο υπόγειο νερό και στη βλάστηση. Τα
αποτελέσματα της γεωχημικής κατανομής, χρησιμεύσουν σαν τιμές υποβάθρου για
τις μελλοντικές μελέτες, καθώς είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείτε
ολοκληρωμένη μελέτη στις συγκεκριμένες περιοχές. Επίσης διαπιστώθηκε η επίδραση
των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και των φυσικών διεργασιών (π.χ. εξαλλοίωση
γεωλογικών σχηματισμών, λειτουργία υδροθερμικού συστήματος κ.α.) στο σύστημα
έδαφος-υπόγειο νερό-βλάστηση. Ελέγχθηκε η ποιότητα των εδαφών, υπογείων νερών
ως προς την καταλληλότητα τους για διάφορες χρήσεις (π.χ. νερό, για ανθρώπινη
κατανάλωση, αρδευτική χρήση κ.α.).
Όσον αφορά το υδροθερμικό σύστημα, συνδέθηκε η ύπαρξη και η λειτουργία του
με την γεωλογία της περιοχής. Αποδείχθηκε ότι οι θερμές πηγές που εξετάσθηκαν
εκατέρωθεν του Ευβοϊκού Κόλπου, εντάσσονται σε ένα ενιαίο ενεργό υδροθερμικό
σύστημα, το οποίο παρουσιάζει ενεργές διεργασίες μεταλλογένεσης. Ταυτόχρονο
από την μελέτη των τραβερτινών που αποτίθενται, διαπιστώθηκε πλούσια
ορυκτολογία που παρουσιάζουν σε μεταλλικές και μη ορυκτές φάσεις.
Λέξεις-κλειδιά:
ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΕΡΜΩΝ ΠΗΓΩΝ (ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗΣ), ΦΘΙΩΤΙΔΑ, ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
363
Αριθμός σελίδων:
833