Εκτίμηση της ποιότητας ζωής των ενηλίκων ασθενών με συγγενείς καρδιοπάθειες με τον δείκτη δραστηριότητας Duke

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310958 426 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-17
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Κουτσοθεοδώρου Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Φιλιππάτος Γεράσιμος, Αναπληρωτής καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκτίμηση της ποιότητας ζωής των ενηλίκων ασθενών με συγγενείς καρδιοπάθειες με τον δείκτη δραστηριότητας Duke
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός. Σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμήσει την ποιότητα ζωής των
ενήλικων ασθενών με συγγενείς καρδιοπάθειες με το δείκτη δραστηριότητας
Duke καθώς και την προγνωστική σημασία του δείκτη.
Μέθοδος. Το πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν συνολικά 76 διαδοχικοί
ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες που εξετάστηκαν στο τακτικό
ιατρείο των συγγενών καρδιοπαθειών ή νοσηλεύθηκαν στη Β΄
πανεπιστημιακή καρδιολογική κλινική του Πανεπιστημιακού γενικού
νοσοκομείου ‘Αττικόν’. Οι ασθενείς είχαν απλές, σύμπλοκες ή κυανωτικές
συγγενείς καρδιοπάθειες . Από τους 76 ασθενείς οι 70 απάντησαν στο
ερωτηματολόγιο Duke οπότε και συμπεριελήφθησαν στη μελέτη.
Αποτελέσματα. Στη παρούσα εργασία, μελετήσαμε την εισαγωγή για
νοσηλεία, τα καρδιαγγειακά συμβάματα και την επιδείνωση των συμπτωμάτων
κατά NYHA των ασθενών μας και πως τα παραπάνω συσχετίζονται με το
ερωτηματολόγιο
Duke.
Όταν οι ασθενείς χωρίστηκαν σε εκείνους που
εμφάνισαν οποιοδήποτε μείζον καρδιαγγειακό σύμβαμα ή θάνατο, η ανάλυση
επιβίωσης (cox regression analysis) έδειξε ότι χαμηλότερες τιμές Duke
σχετίζονταν :
Με αυξημένη πιθανότητα κινδύνου (HR=0.956) για εισαγωγή στο νοσοκομείο (CI
95% =0.925-0.988, p=0.008).
Με αυξημένη πιθανότητα κινδύνου (HR=0.920) για επιδείνωση συμπτωμάτων
κατά NYHA με (CI 95%=0.847-1.000, p=0.049).
Με αυξημένη πιθανότητα κινδύνου (HR=0.968) για καρδιαγγειακά συμβάματα
(CI 95%=0.940-0.997, p=0.029)
Συζήτηση . Έχει βρεθεί σε μελέτες ότι ο δείκτης Duke έχει
προγνωστική σημασία σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Η παρούσα
μελέτη έδειξε ότι ο δείκτης Duke είναι επηρεασμένος σε ασθενείς με
συγγενείς
καρδιοπάθειες.
Συμπεράσματα. Ο Duke είναι
επηρεασμένος σε ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες και μπορεί να
έχει προγνωστική αξία για αυτούς τους ασθενείς.
Λέξεις-κλειδιά:
Ποιότητα ζωής, Συγγενείς καρδιοπάθειες, Καρδιακή ανεπέρκεια, Δείκτης δραστηριότητας duke, Ικανότητα άσκησης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
113
Αριθμός σελίδων:
88

document.pdf
617 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.