Οι πολυμορφισμοί του γονιδίου της ιντερλευκίνης 18 και η σχέση τους με τις επανειλλημένες αποβολές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1313143 336 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-04-23
Έτος εκπόνησης:
2013
Συγγραφέας:
Ζαφειροπούλου Αννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κ. Λουτράδης Δημήτριος, Κ. Δρακάκης Πέτρος, Κ. Καλλιανίδης Κωνσταντίνος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι πολυμορφισμοί του γονιδίου της ιντερλευκίνης 18 και η σχέση τους με τις επανειλλημένες αποβολές
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Association between polymorphism of IL-18 gene and recurrent spontaneous miscarriage.
Περίληψη:
Πολλοί παράγοντες θεωρούνται υπεύθυνοι για την πρόκληση επανειλημμένων αποβολών
και αντιμετωπίζονται εμπειρικά από την σύγχρονη γυναικολογία, ενώ μεγάλο
ποσοστό των αυτόματων αποβολών είναι αγνώστου αιτιολογίας. Πάνω από 30 γονίδια
έχουν διαφορετική έκφραση στις γυναίκες που παρουσιάζουν καθ’έξιν αποβολές σε
σχέση με εκείνες που έχουν φυσιολογικές κυήσεις και γι’αυτό το λόγο μπορεί να
παίζουν ρυθμιστικό ρόλο στην πρόκληση αυτόματων αποβολών. Σκοπός της
συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας ήταν η μελέτη της συσχέτισης του
πολυμορφισμού του γονιδίου IL-18 στην θέση (-137G/C) με τις επανειλημμένες
αποβολές.
Οι γυναίκες που συμμετείχαν στην εργασία ταξινομήθηκαν σε δύο ομάδες ανάλογα
με τον αριθμό αποβολών που ανέφεραν στο ιστορικό τους. Η ομάδα ελέγχου (n=97)
αποτελείται από γυναίκες οι οποίες ανέφεραν ότι είχαν καμία ή μία αυτόματη
αποβολή στο ιστορικό τους και ένα φυσιολογικό τοκετό, ενώ γυναίκες οι οποίες
ανέφεραν τουλάχιστον 2 αυτόματες (n=90) αποβολές αποτέλεσαν ξεχωριστή ομάδα.
Η απάντηση του ανοσοποιητικού διαφέρει από άτομο σε άτομο και η παραγωγή των
ιντερλευκινών ελέγχεται εν μέρη γενετικά. Αυτό συμβαίνει λόγω των γονιδιακών
πολυμορφισμών του γενετικού υλικού που ελέγχει την παραγωγή των ιντερλευκινών .
Ως αποτέλεσμα των αυξανόμενων ερευνών προκειμένου να αιτιολογηθούν οι καθ’έξιν
αποβολές καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η Th1 ανοσιακή απάντηση και οι
ιντερλευκίνες που παράγονται κατά την διάρκειά της είναι βλαπτική για το έμβρυο
σε αντίθεση με τις ιντερλευκίνες που παράγονται κατά την Th2 ανοσιακή απάντηση.
Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι οι πολυμορφισμοί κάποιων ιντερλευκινών,
μπορεί να επηρεάσουν την παραγωγή των εν λόγω ιντερλευκινών και κατ’επέκταση
την έκβαση της κύησης , αλλά και άλλες που παρουσιάζουν τα τελείως αντίθετα
αποτελέσματα. Σε μια πρόσφατη μελέτη φάνηκε ότι o πολυμορφισμός του γονιδίου
της ιντερλευκίνης 18 στην θέση (-137G/C) επηρεάζει την παραγωγή της και μάλιστα
η μείωση της παραγωγής της φαίνεται ότι αυξάνει το πασοστό εμφάνισης καθ’έξιν
αποβολών (Al-Khateeb GM et al 2012).
Σε αυτή την μελέτη ερευνήσαμε την ύπαρξη του πολυμορφισμού της ιντερλευκίνης 18
στην θέση (-137G/C) που φαίνεται ότι συμμετέχει στην πόλωση και επικράτηση της
Th1 ανοσιακής απάντησης.
Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι η προχωρημένη μητρική ηλικία (38 ετών) και το
BMI, στις γυναίκες οι οποίες μελετήθηκαν, δεν αυξάνει τον κίνδυνο
επανειλημμένων αποβολών, το αποτέλεσμα όμως δεν είναι στατιστικά σημαντικό. Τα
ποσοστά εμφάνισης των ατόμων που είναι ομόζυγα για τον πολυμορφισμό G>C για το
γονίδιο IL18 είναι ιδιαίτερα χαμηλό (6,1%) για την ομάδα ελέγχου ενώ στην
ομάδα με τις καθ’έξιν αποβολές το ποσοστό ήταν χαμηλότερο (5,6%) . Η παρουσία
του πολυμορφισμού δεν σχετίζεται με τον κίνδυνο εμφάνισης καθ’έξιν αποβολών.
Δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του γονότυπου του
γονιδίου IL18 ,του καπνίσματος, της ηλικίας της εγκύου και του δείκτη βάρους
σώματος για τον κίνδυνο πρόκλησης αυτόματων αποβολών.
Λέξεις-κλειδιά:
Ιντερλευκίνη 18, Πολυμορφισμός, Αυτόματες αποβολές, Αποβολές, Καθ΄έξιν
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
144
Αριθμός σελίδων:
60

document.pdf
781 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.