Αξιολόγηση και βελτίωση διαλογικών δραστηριοτήτων στο σύστημα RETUDIS

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316254 340 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-11-30
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Παπαδάκη Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρία Γρηγοριάδου Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Γραμματική Τσαγκάνου Διδάκτορας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση και βελτίωση διαλογικών δραστηριοτήτων στο σύστημα RETUDIS
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στο πλαίσιο της παρούσας πτυχιακής εργασίας μελετήθηκαν θεωρίες κατανόησης
κειμένου και θεωρίες προσαρμοστικών συστημάτων. Επίσης μελετήθηκε το
διαδικτυακό διαλογικό εκπαιδευτικό σύστημα ReTuDiS (Reflective Tutorial
Dialogue System) για κατανόηση κειμένου και το Συγγραφικό του Εργαλείο. Το
σύστημα αυτό είναι ένα προσαρμοστικό διαλογικό σύστημα που στηρίζεται στη
θεωρία κατανόησης κειμένου των Baudet & Denhiere. Σκοποί της εργασίας ήταν η
μελέτη κειμένων πληροφορικής με βάση θεωρίες κατανόησης κειμένου και η
κατασκευή ερωτήσεων διερεύνησης / διάγνωσης της πρότερης γνώσης μαθητών με
στόχο τη παροχή εξατομικευμένων κειμένων και δραστηριοτήτων ανάλογα με το
επίπεδο πρότερης γνώσης. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε σχεδίαση, κατασκευή
και αξιολόγηση δραστηριοτήτων που επεκτείνουν τις δυνατότητες του διαγνωστικού
τμήματος του ReTuDiS. Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ερυνητική διαγνωστική
δραστηριότητα που εφαρμόστηκε σε μαθητές Λυκείου. Μετά την εφαρμογή της έρευνας
έγινε επεξεργασία των αποτελεσμάτων και αξιολόγησή τους για την εξαγωγή
συμπερασμάτων.
Λέξεις-κλειδιά:
Συγγραφικά εργαλεία, Κατανόηση κειμένου, Προσαρμοστικά συστήματα, Διαγνωστικά εργαλεία, Αξιολόγηση συστημάτων
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
8,9,10
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
37
Αριθμός σελίδων:
60

document.pdf
673 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.