Γεωμορφολογική μελέτη του ποταμού Καρπενησιώτη - Ευρυτανίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316638 449 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Γεωγραφίας - Κλιματολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-10-25
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Καλογεράς Αλέξης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χαμπίκ Μαρουκιάν Καθηγητής Επιβλέπων,
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γεωμορφολογική μελέτη του ποταμού Καρπενησιώτη - Ευρυτανίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται η γεωμορφολογική μελέτητης
περιοχής του Καρπενησιώτη ποταμού.
Αρχικά περιγράφεται η γεωγραφία της περιοχής μελέτης δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση
στα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής.
Ακολουθεί η ποσοτική ανάλυση του υδρογραφικού δικτύου. Στη συνέχεια μέσω των
υπαίθριων γεωμορφολογικών παρατηρήσεων έγινε κροκαλομετρία κατά μήκος της
κοίτης του Καρπενησιώτη ποταμού ανά ένα χιλιόμετρο και χαρτογράφηση των
αναβαθμίδων σε χάρτες κλίμακας 1:10.000.
Η γεωμορφολογική μελέτη του ποταμού Καρπενησιώτη κατέληξε στα εξής
συμπεράσματα. Η περιοχή μελέτης είναι ορεινή με έντονο ανάγλυφο, η ανύψωση
είναι συνεχής και υπάρχει μεγάλη κατά βάθος διάβρωση. Το στάδιο εξέλιξης του
υδρογραφικού δικτύου του Καρπενησιώτη ποταμού μπορεί να τοποθετηθεί, στην αρχή
της ωριμότητας. Τέλος παρατηρήθηκε μια ποτάμια αναβαθμίδα,μάλλον κλιματικής
προέλευσης, η οποία δημιουργήθηκε από απόθεση ποταμοχειμάρειων υλικών, κατά την
τελευταία παγετώδη περίοδο και ακολούθως διάβρωση αυτών με την αλλαγή του
κλίματος κατά το Ανώτερο Πλειστόκαινο - Ολόκαινο
Λέξεις-κλειδιά:
Καρπενησιώτης, Γεωμορφολογία, Ποτάμι, Ευρυτανία, Αναβαθμίδα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
43
Αριθμός σελίδων:
158