Σύνθεση, χαρακτηρισμός & μελέτη της καταλυτικής δραστικότητας των συμπλόκων [Μ{Ph2P)2N(CH2)3Si(OCH3)3-P,P?}I2], M = Ni, Pd, σε αντιδράσεις σύζευξης Suzuki

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320142 516 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-06-29
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Καψή Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παναγιώτης Κυρίτσης, Επίκ. καθηγ.Επιβλέπων, Φιλιππόπουλος Αθανάσιος, Επίκ. Καθηγ.,κ.Dr Ιωάννης Κώστας, Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιντούτο Οργαν. Χημείας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύνθεση, χαρακτηρισμός & μελέτη της καταλυτικής δραστικότητας των συμπλόκων [Μ{Ph2P)2N(CH2)3Si(OCH3)3-P,P?}I2], M = Ni, Pd, σε αντιδράσεις σύζευξης Suzuki
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε η σύνθεση των συμπλόκων [Μ{Ph2P)
2N(CH2)3Si(OCH3)3-PP’}I2] M=Ni,Pd. Τα εν λόγω σύμπλοκα μελετήθηκαν με
φασματοσκοπικές μεθόδους, ενώ η δομή τους προσδιορίστηκε μέσω κρυσταλλογραφίας
ακτίνων Χ. Το σύμπλοκο του PdII ακινητοποιήθηκε σε φορέα μοντμοριλλονίτη (είδος
πηλού), μέσω της ομάδας SiOR3 του συμπλεγμένου υποκαταστάτη. Μελετήθηκε η
καταλυτική δραστικότητα τόσο του ελεύθερου συμπλόκου του PdII, όσο και του
ακινητοποιημένου, σε αντιδράσεις σύζευξης Suzuki. Ο έλεγχος της καταλυτικής
δραστικότητας αποκαλύπτει ορισμένα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η
ακινητοποίηση των συμπλόκων στον στερεό φορέα, όπως είναι η μεγαλύτερη απόδοση
που παρατηρείται στις δεδομένες αντιδράσεις σύζευξης.
Λέξεις-κλειδιά:
σύμπλοκα PdΙΙ και NiΙΙ, ακινητοποίηση συμπλόκων, κατάλυση, αντιδράσεις σύζευξης τύπου Suzuki
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
59
Αριθμός σελίδων:
105