Σύνθεση, Χαρακτηρισμός και Αυτο-Οργάνωση Αποκρινόμενων Συμπολυμερών Πολυ(αιθυλενοξειδίου), Πολυ(ιστιδίνης) και Πολυ(κυστεΐνης) για τον Εγκλωβισμό και την Ελεγχόμενη Αποδέσμευση Φαρμάκων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320148 549 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-06-27
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Βάρλας Σπυρίδων
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ερμόλαος Ιατρού Καθηγητής (Επιβλέπων), Μαρίνος Πιτσικάλης Καθηγητής, Γεώργιος Σακελλαρίου Επίκουρος Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύνθεση, Χαρακτηρισμός και Αυτο-Οργάνωση Αποκρινόμενων Συμπολυμερών Πολυ(αιθυλενοξειδίου), Πολυ(ιστιδίνης) και Πολυ(κυστεΐνης) για τον Εγκλωβισμό και την Ελεγχόμενη Αποδέσμευση Φαρμάκων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στην παρούσα ερευνητική εργασία πραγματοποιήθηκε σύνθεση μίας σειράς υβριδικών
πολυπεπτιδικών συμπολυμερών βασισμένων στην πολυ(L-ιστιδίνη) (PHis) και την
πολυ(L-κυστεΐνη) (PCys), τα οποία έχουν την ιδιότητα να αποκρίνονται σε
εξωτερικά ερεθίσματα μεταβάλλοντας τη δομή τους. Η σύνθεση των πολυμερών
επετεύχθη μέσω πολυμερισμού διάνοιξης δακτυλίου σε ένα στάδιο των αντίστοιχων
προστατευμένων Ν-καρβοξυ ανυδριτών (μονομερή), με χρήση αμινο-τελικού
πολυ(αιθυλενοξειδίου) (mPEO-NH2) ως μακροαπαρχητή. Για τη σύνθεση των Ν-
καρβοξυανυδριτών των α-αμινοξέων, τον καθαρισμό των διαλυτών, αλλά και για τη
λήψη καλά καθορισμένων πολυμερών, χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές υψηλού κενού,
εξασφαλίζοντας υψηλή καθαρότητα στο σύστημα και απουσία προσμίξεων που θα
οδηγούσαν σε μη ελεγχόμενες διαδικασίες πολυμερισμού. Αυτά τα αμφίφιλα
συμπολυμερή του τύπου PEO-b-P(His-co-Cys)έχουν την ικανότητα να αυτο-
οργανώνονται σε υδατικά διαλύματα και να σχηματίζουν μικκυλιακές δομές σε
νανοκλίμακα. Το εξωτερικό υδρόφιλο κέλυφος των νανοδομών αποτελείται από τις
αλυσίδες του PEO, ενώ ο pH-αποκρινόμενος πυρήνας αποτελείται από την PHis και
την PCys. Η PCys χρησιμοποιήθηκε ως υδρόφοβο συστατικό, αλλά και ως μέσο
δικτύωσης των αλυσίδων, σχηματίζοντας διαμοριακούς δισουλφιδικούς δεσμούς που
προσδίδουν στις δομές επιπλέον σταθερότητα και αποκρισημότητα σε
οξειδοαναγωγικούς παράγοντες. Μελετώντας την επίδραση διαφορετικών ποσοστών
δικτύωσης καθώς και τη σχέση μεταξύ υδρόφιλου και υδρόφοβου τμήματος, είναι
δυνατό να βρεθεί το βέλτιστο πολυμερικό σύστημα και να εξαχθούν χρήσιμα
συμπεράσματα γι’ αυτούς τους δυνητικούς νανοφορείς φαρμακευτικών ουσιών.
Εκτενής μοριακός χαρακτηρισμός πραγματοποιήθηκε με σκοπό να επιβεβαιωθεί η
επιτυχής σύνθεση των πολυμερών και των επιθυμητών νανοδομών. Επιπλέον,
πραγματοποιήθηκε σύνθεση και χαρακτηρισμός μεσοπορώδων νανοσωματιδίων πυριτίας
(MSNs) και επακόλουθη τροποποίηση της επιφάνειάς τους με το πολυμερές
PEO2K-b-P(His-co-Cys25), μέσω της μεθόδου «εμβολιασμού σε». Απώτερος στόχος
είναι η δημιουργία καινοτόμων υβριδικών συστημάτων μεταφοράς φαρμάκων, που θα
χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές στοχευμένης και ελεγχόμενης αποδέσμευσης στα
καρκινικά κύτταρα.
Λέξεις-κλειδιά:
Πολυπεπτίδια, Πολυμερισμός Διάνοιξης Δακτυλίου, Ν-Καρβοξυ Ανυδρίτες, Αποκρινόμενα Πολυμερή, Δικτυωμένα Νανοσωματίδια
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
14-19,147-149
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
98
Αριθμός σελίδων:
165