Μελέτη της επίδρασης της επιφανειακής γεωλογίας στη σεισμική κίνηση στην περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325848 174 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-12-07
Έτος εκπόνησης:
2009
Συγγραφέας:
Μίχας Γεώργιος Χ.
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κ. Μακρόπουλος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Ν. Βούλγαρης, Επ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Π. Παπαδημητρίου, Επ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της επίδρασης της επιφανειακής γεωλογίας στη σεισμική κίνηση στην περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη της επίδρασης της επιφανειακής γεωλογίας στη σεισμική κίνηση στην περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου
Περίληψη:
Η Διπλωματική αυτή εργασία αναφέρεται στον υπολογισμό της σεισμικής απόκρισης του εδάφους σε διαφορετικές θέσεις στην περιοχή του Κορινθιακού κόλπου. Η περιοχή αυτή συνθέτει ένα τεκτονικά ενεργό και πολύπλοκο περιβάλλον με υψηλή σεισμικότητα. Στην περιοχή αυτή έχει εγκατασταθεί ένα δίκτυο ψηφιακών επιταχυνσιογράφων το δίκτυο RASMON (Rio-Antirio Strong Motion Network), που αποτελείται από 12 σταθμούς και η διάταξη CORSSA array (Corinth Soft Soil Array), που αποτελείται από 5 επιταχυνσιόμετρα τοποθετημένα σε γεώτρηση. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του δικτύου και της διάταξης έχει καταγραφεί ένας σημαντικός αριθμός ψηφιακών καταγραφών της σεισμικής επιτάχυνσης τριών συνιστωσών. Πιο συγκεκριμένα, στους σταθμούς του δικτύου RASMON έχουν καταγραφεί 3286 ψηφιακά επιταχυνσιογραφήματα τριών συνιστωσών καλής ποιότητας, και αντίστοιχα 4290 στα 5 επιταχυνσιόμετρα της διάταξης CORSSA, που αντιστοιχούν συνολικά σε περισσότερα από 3000 σεισμικά γεγονότα. Στο σύνολο των καταγραφών της επιτάχυνσης εφαρμόσθηκε η πειραματική μέθοδος προσδιορισμού της σεισμικής απόκρισης του εδάφους HVSR-RF (Horizontal to Vertical Spectral Ratio or Receiver Function technique), ενώ στις καταγραφές της διάταξης CORSSA εφαρμόσθηκε και η μέθοδος SSR (Standard Spectral Ratio), θεωρώντας το βαθύτερο επιταχυνσιόμετρο της διάταξης ως σταθμό αναφοράς. Στις θέσεις των σταθμών πραγματοποιήθηκαν επίσης μετρήσεις του εδαφικού θορύβου για την εφαρμογή της μεθόδου HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio). Από την εφαρμογή των διαφορετικών μεθόδων προέκυψε η σεισμική απόκριση του εδάφους στις θέσεις των σταθμών, ενώ συζητάται και η επίδραση της επιφανειακής γεωλογίας στη σεισμική κίνηση. Η επίδραση αυτή δεν επηρεάζεται μόνο από τα επιφανειακά στρώματα χαμηλών ταχυτήτων σε ένα πολύπλοκο τεκτονικά περιβάλλον όπως είναι η περιοχή του Κορινθιακού κόλπου, αλλά φαίνεται να επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες όπως η τοπογραφία και οι υπεδαφικές πλευρικές ετερογένειες. Η μέθοδος HVSR-RF, η οποία εφαρμόσθηκε σε ένα μεγάλο αριθμό δεδομένων σε κάθε σταθμό, επιδεικνύει πολύ καλή σταθερότητα στις κύριες συχνότητες ενίσχυσης, αλλά όχι και στους αντίστοιχους παράγοντες ενίσχυσης οι οποίοι εξαρτώνται από φαινόμενα συντονισμού μεταξύ των ιδιοσυχνοτήτων των επιφανειακών στρωμάτων και των κύριων συχνοτήτων των σεισμικών κυμάτων. Τα αποτελέσματα της μεθόδου HVSR βρίσκονται σε πολύ καλή αντιστοιχία με τα αντίστοιχα της μεθόδου HVSR-RF στους περισσότερος σταθμούς. Η εφαρμογή και των τριών μεθόδων (HVSR-RF, HVSR, SSR) στα δεδομένα της διάταξης CORSSA έδειξε πως η μέθοδος SSR μπορεί να αναδείξει καλύτερα τις θεμελιώδεις συχνότητες ενίσχυσης της σεισμικής κίνησης και τους αντίστοιχους παράγοντες ενίσχυσης σε σχέση με τις δύο άλλες μεθόδους, καθώς τα αποτελέσματα των τελευταίων επηρεάζονται από την ενίσχυση και της κατακόρυφης κίνησης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσικές καταστροφές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Σεισμοί
Λέξεις-κλειδιά:
Τεχνική Σεισμολογία, Κορινθιακός Κόλπος, Ενίσχυση εδαφικής κίνησης, Σεισμική απόκριση, Εδαφικός θόρυβος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
496
Αριθμός σελίδων:
272