Αξιολόγηση γλωσσικών και κινητικών χαρακτηριστικών παιδιών με εγγενή ελαφριά νοητική υστέρηση, ηλικίας 6-9 ετών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1502494 343 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-04-01
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Ζαροκανέλλου Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κουτσούκη Δ., Καθηγήτρια, ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Κωτσοπούλου Α., Επίκουρη Καθηγήτρια,, ΑΤΕΙ Πατρών
Σταύρου Ν.,Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση γλωσσικών και κινητικών χαρακτηριστικών παιδιών με εγγενή ελαφριά νοητική υστέρηση, ηλικίας 6-9 ετών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αξιολόγηση γλωσσικών και κινητικών χαρακτηριστικών παιδιών με εγγενή ελαφριά νοητική υστέρηση, ηλικίας 6-9 ετών.
Περίληψη:
Σκοπός της έρευνας, ήταν να αξιολογήσει ποσοτικά και ποιοτικά τα γλωσσικά και κινητικά χαρακτηριστικά, 17 μαθητών (n=17) με εγγενή ελαφριά νοητική υστέρηση (ΔΝ 70 έως 50-55), ηλικίας 6 έως 9 ετών, να συσχετίσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα με βάση το νευροψυχολογικό μοντέλο της μάθησης, καθώς και να διερευνήσει αν τα γλωσσικά και κινητικά χαρακτηριστικά του δείγματος, ακολουθούν μια τυπική πορεία ανάπτυξης ή αν διαπιστώνονται ποιοτικές διαφορές στις γνωστικές διεργασίες των ατόμων με νοητική υστέρηση, ακόμα και όταν εξισωθούν ως προς την νοητική ηλικία με τα άτομα τυπικής ανάπτυξης. Η διάγνωση της νοητικής υστέρησης είχε πραγματοποιηθεί από δημόσιο φορέα. Για την γλωσσική αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκαν: (1) η Γ.Κ.Π.Η.-3, (1997), (2) η Δ.Ε.Λ.Ε., (1990), (3) η Δ.Φ.Φ.Ε.Λ., (1995), (4) οι εικόνες από τη Δ.Δ.Ε.Π.Λ., (1988), ενώ το δείγμα λόγου που προέκυψε με την χορήγηση της παραπάνω δοκιμασίας αξιολογήθηκε με το δείκτη του μέσου μήκους εκφωνήματος και αναλύθηκε ποιοτικά στα τρία επίπεδα (μορφή, χρήση, περιεχόμενο). Για την κινητική αξιολόγηση χορηγήθηκαν: (1) η Δ.Α.Α.Κ., (1985) και (2) η Δ.Δ.Λ.Κ. από τη Δοκιμασία Κινητικής Επάρκειας του Bruininks-Oseretsky (1978). Η έρευνα έδειξε ότι τα παιδιά με ελαφριά νοητική υστέρηση, ηλικίας 6-9 ετών έχουν γλωσσικές δεξιότητες, περίπου 3 με 6 ετών παιδιών τυπικής ανάπτυξης, ενώ κινητικά υπολείπονται σημαντικά από ½ έως 2½ έτη σε σχέση με την χρονολογική τους ηλικία. Ακόμα, τα κινητικά και γλωσσικά ελλείμματα είναι δυνατόν να συσχετιστούν και να ερμηνευτούν με βάση το νευρο-ψυχολογικό μοντέλο της μάθησης. Η γλωσσική και κινητική ανάπτυξη των παιδιών του δείγματος φαίνεται να ακολουθεί μια τυπική πορεία ανάπτυξης. Η μελέτη αποδεικνύει ότι σημαντική μέριμνα πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη των γλωσσικών και κινητικών (αδρών και λεπτών) δεξιοτήτων των παιδιών με εγγενή ελαφριά νοητική υστέρηση στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία, έτσι ώστε να αποκτήσουν μετέπειτα σχολικές δεξιότητες (γραφή, ανάγνωση, υπολογιστικές ικανότητες) και επαρκείς δεξιότητες καθημερινής ζωής.
Λέξεις-κλειδιά:
ελαφριά νοητική υστέρηση, κινητικά χαρακτηριστικά, γλωσσικά χαρακτηριστικά, εγγενή νοητική υστέρηση, νευρο-ψυχολογικό μοντέλο της μάθησης
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
230
Αριθμός σελίδων:
98
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

ΖΑΡΟΚΑΝΕΛΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ.pdf
7 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.