“Οι αντιλήψεις των νηπιαγωγών για την υποστήριξη και την προαγωγή της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης στο Νηπιαγωγείο και οι πρακτικές τους”

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2073241 373 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Βιβλιοθήκη Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-24
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καλλιρρόη Παπαδοπούλου, Επίκουρη καθηγήτρια, Γνωστικό Αντικείμενο: Αναπτυξιακή ψυχολογία με έμφαση στην πρώτη παιδική ηλικία, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
“Οι αντιλήψεις των νηπιαγωγών για την υποστήριξη και την προαγωγή της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης στο Νηπιαγωγείο και οι πρακτικές τους”
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
“Οι αντιλήψεις των νηπιαγωγών για την υποστήριξη και την προαγωγή της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης στο Νηπιαγωγείο και οι πρακτικές τους”
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι νηπιαγωγοί την
κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη, τους παράγοντες με τους οποίους θεωρούν ότι συνδέεται και
την σημασία της για την ανάπτυξη των παιδιών, καθώς επίσης τον τρόπο με τον οποίο το
νηπιαγωγείο συνδέεται και επηρεάζει την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, το πώς
οι ίδιες την υποστηρίζουν με τις πρακτικές και δραστηριότητες που πραγματοποιούν, αλλά και τις
αντιλήψεις τους και τις πρακτικές τους σχετικά με την συνεργασία με τους γονείς και τους
συναδέλφους για την υποστήριξη και προαγωγή της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης . Η
διερεύνηση αυτή υποστηρίζεται θεωρητικά από προσεγγίσεις που σχετίζονται με το πολιτισμικό
θεωρητικό πλαίσιο, όπως είναι η κοινωνικο-πολιτισμική προσέγγιση του Vygotsky και τις Θεωρίες
των οικολογικών συστημάτων, όπως το Βιο-οικολογικό μοντέλο του Bronfenbrenner. Βάσει αυτών
των θεωριών, η ανάπτυξη του παιδιού είναι βασικό να μελετηθεί εντός των πλαισίων μέσα στα
οποία μεγαλώνει, με την υποστήριξη των ατόμων του κοινωνικού του περιβάλλοντος. Το πλαίσιο
του νηπιαγωγείου θεωρείται σημαντικό για την ανάπτυξη και την προαγωγή
κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων στα παιδιά, είναι δε θεωρητικά τεκμηριωμένο ότι οι
αντιλήψεις των νηπιαγωγών διαμεσολαβούν τις πρακτικές που χρησιμοποιούν. Γι’ αυτό τον λόγο
η παρούσα μελέτη εστιάζει στις αντιλήψεις που έχουν οι νηπιαγωγοί σχετικά με την
κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη και τη συμβολή του νηπιαγωγείου στην προαγωγή της και
διερευνά τις απόψεις τους για τις πρακτικές που χρησιμοποιούν προς το σκοπό αυτό.
Το δείγμα της παρούσας μελέτης αποτέλεσαν οκτώ (8) νηπιαγωγοί. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε
στον νομό Αττικής. Για την συλλογή των ποιοτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ημι-δομημένη
συνέντευξη.
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έδειξαν ότι: α) οι νηπιαγωγοί κατανοούν την έννοια της
κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης και τη σημασία της για την ολόπλευρη ανάπτυξη των
παιδιών και αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα του ρόλου τους στο θέμα αυτό. Ωστόσο,
β)σχεδιάζουν δραστηριότητες, οι οποίες αν και βασίζονται στο αναλυτικό πρόγραμμα (ΔΕΠΠΣ) του
νηπιαγωγείου, δεν σχεδιάζουν συγκεκριμένες πρακτικές για την προαγωγή και την στήριξη της
κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης .Αν και γ) αντιλαμβάνονται την σημασία της συνεργασίας με
τους γονείς και τους συναδέλφους, δεν εκφράζουν συγκεκριμένες απόψεις ως προς την σημασία
και την συμβολή της συνεργασίας αυτής για την στήριξη και την προαγωγή της
κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών και δ) αν και οι περισσότερες νηπιαγωγοί έχουνπολύ υψηλό μορφωτικό επίπεδο συνδέουν τον εαυτό τους με θετικούς παράγοντες στην στήριξη
και την προαγωγή της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης , δεν φαίνεται να αναστοχάζονται και
να διερευνούν μήπως οι ίδιες συνδέονται με αρνητικούς παράγοντες.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
αντιλήψεις των νηπιαγωγών, κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη, θεωρία βιο-οικολογικών συστημάτων, πρακτικές για υποστήριξη και προαγωγή στο νηπιαγωγείο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
60
Αριθμός σελίδων:
141

Symeonidi_2017_thesis.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.