Η ενίσχυση της λεξιλογικής γνώσης δίγλωσσων μαθητών της Α' δημοτικού με υψηλή επικινδυνότητα για εμφάνιση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών και η διαφορά της επίδρασης της παρέμβασης σε μονόγλωσσους και δίγλωσσους μαθητές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2691925 277 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-11
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ζενεμπίση Δέσποινα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Φαίη Αντωνίου: Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Παιδαγωγικής , Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Ράλλη Ασημίνα , Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας , Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Πολυχρόνη Φωτεινή , Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας , Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ενίσχυση της λεξιλογικής γνώσης δίγλωσσων μαθητών της Α' δημοτικού με υψηλή επικινδυνότητα για εμφάνιση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών και η διαφορά της επίδρασης της παρέμβασης σε μονόγλωσσους και δίγλωσσους μαθητές
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η ενίσχυση της λεξιλογικής γνώσης δίγλωσσων μαθητών της Α' δημοτικού με υψηλή επικινδυνότητα για εμφάνιση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών και η διαφορά της επίδρασης της παρέμβασης σε μονόγλωσσους και δίγλωσσους μαθητές
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η επίδραση που είχε το πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης «Λέξομον» σε δίγλωσσους μαθητές της Α' Δημοτικού. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της λεξιλογικής γνωσης, η οποία αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα για την εμφάνιση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών κατά τη μετέπειτα σχολική ηλικία και εφαρμόστηκε από ειδικούς παιδαγωγούς των Τμημάτων Ένταξης. Οι μεταβλητές οι οποίες μετρήθηκαν ήταν το προσληπτικό και το εκφραστικό λεξιλόγιο τόσο αναφορικά με την κατονομασία λέξεων όσο και μέσα από την ικανότητα ορισμού λέξεων των δίγλωσσων παιδιών. Οι συμμετέχοντες ήταν συνολικά 21 παιδιά , εκ των οποίων τα 9 μετείχαν στην πειραματική , ενώ τα υπόλοιπα 12 στην ομάδα ελέγχου και φοιτούσαν σε Τμήματα Ένταξης σχολείων της Αττικής. Η επίδοση των δίγλωσσων παιδιών που μετείχαν στην πειραματική ομάδα συγκρίθηκε με την επίδοση των 18 μονόγλωσσων μαθητών της ομάδας.
Πριν την παρέμβαση αξιολογήθηκαν με το Raven'sColoredProgressiveMatrices (Σιδερίδης, Αντωνίου, Μουζάκη & Σίμος, 2015), καθώς και με τη Δοκιμασία Ανίχνευσης Δεξιοτήτων Ανάγνωσης (Παντελιάδου, Αντωνίου & Σιδερίδης, υπό έκδοση) , προκειμένου να διασφαλιστεί το κριτήριο της απόκλισης και να φανεί αν παρουσιάζουν αναγνωστικές δυσκολίες. Τα παιδιά που πληρούσαν τις ζητούμενες προϋποθέσεις βάσει των παραπάνω εργαλείων , αξιολογήθηκαν με το Λογόμετρο (Μουζάκη, Ράλλη, Αντωνίου, Διαμαντή &Παπαϊωάννου, 2017), τόσο πριν όσο και μετά την παρέμβαση , προκειμένου να διαπιστωθεί η επίδραση της παρέμβασης. Έπειτα χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες: μία πειραματική , η οποία δέχθηκε την παρέμβαση και μία ελέγχου , η οποία παρακολούθησε το διδακτικό πρόγραμμα. Η παρέμβαση στόχευε στην ενίσχυση της αφηγηματικής ικανότητας , της μορφολογίας και φωνολογικής ενημερότητας , του λεξιλογίου και της πραγματολογίας των παιδιών. Αναφορικά με το λεξιλόγιο , οι συμμετέχοντες διδάχθηκαν μέσω της άμεσης και σαφούς διδασκαλίας τον ορισμό λέξεων μέσω του προσδιορισμού της γενικότερης κατηγορίας στην οποία ανήκει ένα αντικείμενο ή μία έννοια και έπειτα του τρόπου χρήσης του.
Για να μετρηθεί η επίδραση που είχε η παρέμβαση στην επίδοση των παιδιών μετά τη διδασκαλία, χρησιμοποιήθηκε ο παραμετρικός έλεγχος t-test και το Mann-Whitney test. Φάνηκε ότι το πρόγραμμα παρέμβασης «Λέξομον» βελτίωσε τόσο το προσληπτικό , όσο και το εκφραστικό λεξιλόγιο των δίγλωσσων παιδιών σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Το προσληπτικό λεξιλόγιο βελτιώθηκε αλλά η διαφορά αυτή φαίνεται να είναι οριακή. Αντίθετα η επίδραση του προγράμματος στην ικανότητα ορισμού λέξεων είναι πολύ εμφανέστερη. Τέλος συγκρίθηκε η επίδοση των δίγλωσσων παιδιών ως προς τις παραπάνω μεταβλητές με αυτήν των μονόγλωσσων πριν και μετά την παρέμβαση, Φάνηκε ότι τα μονόγλωσσα παιδιά συνολικά βελτιώθηκαν στατιστικώς σημαντικά περισσότερο από τα δίγλωσσα παιδιά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
διγλωσσία , πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης , προσληπτικό λεξιλόγιο , εκφραστικό λεξιλόγιο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
106
Αριθμός σελίδων:
81

ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ_ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.