Μοντελοποίηση και προσομοίωση διαδικασίας διαχείρισης ασθενών σε κλινική με τη χρήση της BPMN

Διπλωματική Εργασία uoadl:2715499 310 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-22
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Λαρδής Δημήτριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τσαλγατίδου Αφροδίτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
Ιωάννης Μαντάς, Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ Άγγελος Πικράκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, ΠΑ.ΠΕΙ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μοντελοποίηση και προσομοίωση διαδικασίας διαχείρισης ασθενών σε κλινική με τη χρήση της BPMN
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μοντελοποίηση και προσομοίωση διαδικασίας διαχείρισης ασθενών σε κλινική με τη χρήση της BPMN
Περίληψη:
Οι διαδικασίες διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στο χώρο της υγείας και καθορίζουν κύριες αλλά και δευτερεύουσες λειτουργείες των νοσοκομείων. Καθότι η παροχή φροντίδας και θεραπείας είναι ιδιαίτερα σημαντική, θα πρέπει αυτή να γίνεται με τον βέλτιστο τρόπο. Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό, αποτελεί η τυπική καταγραφή των διαδικασιών, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος της ορθής λειτουργίας τους, καθώς και ο ανασχεδιασμός τους σε περίπτωση εντοπισμού προβλημάτων. Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν αναπτυχθεί τεχνικές, μεθοδολογίες και εργαλεία που εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της Τεχνολογίας Διοίκησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών.Με βάση τα παραπάνω, ο σκοπός της εργασίας είναι η εφαρμογή μίας μεθόδου, που δημιουργεί ένα μοντέλο της διαδικασίας διαχείρισης ασθενών σε κλινική, βάσει του προτύπου BPMN 2.0. Το μοντέλο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απλή καταγραφή της διαδικασίας, αλλά και για εντοπισμό υπαρχόντων προβλημάτων, μέσω προσομοίωσης. Σε περίπτωση εντοπισμού προβλημάτων, το μοντέλο μπορεί να επανασχεδιαστεί και να προσομοιωθεί, και να ελεγχθεί πάλι για τυχόν προβλήματα. Ο κύκλος επανασχεδιασμού του μοντέλου της διαδικασίας και προσομοίωσής της ολοκληρώνεται όταν καταλήξουμε σε ένα μοντέλο διαδικασίας που δεν χρειάζεται πλέον αλλαγές. Για την πραγματοποίηση της διπλωματικής, αρχικά διενεργήθηκε μία βιβλιογραφική επισκόπηση για να εντοπιστεί η υφιστάμενη για το θέμα διεθνής βιβλιογραφία. Επίσης, συλλέχθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία της διαδικασίας διαχείρισης ασθενών. Έπειτα με τη βοήθεια του εργαλείου λογισμικού ADONIS, πραγματοποιήθηκε η μοντελοποίηση της διαδικασίας, βάσει στοιχείων που είχαν συλλεχθεί από νοσοκομείο. Τέλος, με τη χρήση του ίδιου εργαλείου, πραγματοποιήθηκε η προσομοίωση, εντοπίστηκαν προβλήματα και δημιουργήθηκε ένα νέο μοντέλο για την αντιμετώπισή τους. Συμπερασματικά, μπορεί να ειπωθεί ότι η μέθοδος παράγει σημαντικό όγκο πληροφορίας, μετρήσιμα αποτελέσματα και μπορεί να εφαρμοστεί για τον ανασχεδιασμό δραστηριοτήτων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Διαδικασία, Ανασχεδιασμός, Μοντελοποίηση, Προσομοίωση, Διαχείριση ασθενών, BPMN
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
25
Αριθμός σελίδων:
66

Μοντελοποίηση Και Προσομοίωση Διαδικασίας Διαχείρισης Ασθενών σε Κλινική με τη χρήση της BPMN.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.