Μελέτη διορθωτικών μετακινήσεων ασθενών υπό καθοδηγούμενη από εικόνα ακτινοθεραπεία (IGRT)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2758654 324 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-05-14
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κριαρή Αλεξάνδρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σιούντας Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τζιτζίκας Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Παπαναστασίου Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής, τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη διορθωτικών μετακινήσεων ασθενών υπό καθοδηγούμενη από εικόνα ακτινοθεραπεία (IGRT)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη διορθωτικών μετακινήσεων ασθενών υπό καθοδηγούμενη από εικόνα ακτινοθεραπεία (IGRT)
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η μελέτη των διορθωτικών μετακινήσεων ασθενών που υποβάλλονται σε καθοδηγούμενη από εικόνα ακτινοθεραπεία. Η απεικόνιση της θέσης τους πραγματοποιήθηκε με δύο μεθόδους απεικόνισης, με λήψη εικόνων αξονικής τομογραφίας κωνικής δέσμης, CBCT, και με kV απεικόνιση. Τα δεδομένα λήφθηκαν μέσω του συστήματος απεικονιστικής καθοδήγησης XVI του γραμμικού επιταχυντή Elekta Axesse, που διαθέτει το ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.
Μελετήθηκαν οι μετατοπίσεις των ισοκέντρων θεραπείας στις διευθύνσεις Lateral (LR), Longitudinal (SI) και Vertical (AP), κατά την τοποθέτηση των ασθενών μέσω του συστήματος XVI. Καταγράφηκαν οι μετακινήσεις συνολικά 46 ασθενών, οι οποίες ταξινομήθηκαν σύμφωνα με την ανατομική περιοχή απεικόνισης. Τα περιστατικά που μελετήθηκαν αφορούσαν ασθενείς με καρκίνο στον προστάτη, στην κεφαλή και τράχηλο, στον πνεύμονα και στον εγκέφαλο.
Για τον κάθε ασθενή υπολογίστηκε η μέση μετατόπιση του από το αρχικό ισόκεντρο θεραπείας, στην κάθε διεύθυνση, όπως προέκυψε από τη λήψη εικόνων CBCT και από την kV απεικόνιση. Προσδιορίστηκε η μέση τιμή των μετατοπίσεων σε κάθε διεύθυνση κάθε ανατομικής περιοχής, καθώς και τα συστηματικά και τυχαία σφάλματα των τοποθετήσεων, σύμφωνα και με τις δύο απεικονιστικές μεθόδους. Οι μεγαλύτερες μετατοπίσεις από το αρχικό ισόκεντρο θεραπείας σημειώθηκαν στους ασθενείς με καρκίνο κεφαλής – τραχήλου και στις τρεις διευθύνσεις, ενώ στους ασθενείς με καρκίνο στον εγκέφαλο, οι μέσες μετατοπίσεις τους ήταν μικρότερες των 3mm. Οι μετατοπίσεις των ασθενών με καρκίνο προστάτη και πνεύμονα ήταν μεγαλύτερες στις LR και AP διευθύνσεις. Για κάθε περιοχή υπολογίστηκαν τα περιθώρια που πρέπει να προστίθενται στο κλινικό όγκο – στόχο.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση με τη μέθοδο Bland – Altman, για τη σύγκριση των τιμών των μετατοπίσεων των δύο απεικονιστικών μεθόδων σε κάθε ανατομική περιοχή. Σε διάστημα εμπιστοσύνης 95%, υπολογίστηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο απεικονιστικές μεθόδους. Η διαφορά αυτή είναι εντονότερη στην περιοχή της κεφαλής – τραχήλου, και θα πρέπει να ερευνηθούν οι λόγοι που συντελούν στη διαφορά των μεθόδων απεικόνισης στα περιστατικά κεφαλής – τραχήλου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Απεικονιστικά καθοδηγούμενη ακτινοθεραπεία, Αξονικός τομογράφος κωνικής δέσμης, Απεικονιστικό σύστημα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
26
Αριθμός σελίδων:
124

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ - ΚΡΙΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.