Μετάφραση προς την Ελληνική και μεταφραστικός σχολιασμός τουρκόφωνων επιστημονικών άρθρων στο γνωστικό πεδίο "Εθνικό Κράτος και Μειονότητες"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2769466 519 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μετάφρασης: Οικονομικής, Νομικής, Πολιτικής Μετάφρασης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-14
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Δάμα Κωνσταντίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Γώγος, Επίκoυρος Καθηγητής, Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ΕΚΠΑ
Ελένη Σελλά, Καθηγήτρια, Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ΕΚΠΑ.
Μαρία Μαυροπούλου, Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ΕΚΠΑ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μετάφραση προς την Ελληνική και μεταφραστικός σχολιασμός τουρκόφωνων επιστημονικών άρθρων στο γνωστικό πεδίο "Εθνικό Κράτος και Μειονότητες"
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Τουρκικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Translation to Greek and translation commentary of Turkish-language scientific articles in the field of "national state and minorities."
Περίληψη:
Θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η μετάφραση τριών επιστημονικών άρθρων και ο μεταφραστικός σχολιασμός τους. Πιο συγκεκριμένα, τα πρωτότυπα κείμενα με τα οποία ασχολείται η εργασία είναι τα α) Baskın Oran (2010) Fransa’da ve Türkiye’de Üniter Devlet Sorunu (Το Πρόβλημα του Ενιαίου Κράτους στη Γαλλία και στην Τουρκία), Semih Vaner Anısına – Avrupa Birligi, Demokrasi ve Laiklik (Haz. Cengiz Çagla, Haldun Gülalp), Istanbul, Metis Yayınları, Mayıs 2010, s. 126-147, β) Baskın Oran (2003) Ulusal Egemenlik Kavramının Dönüşümü, Azınlıklar ve Türkiye (Η Μετατροπή της Έννοιας της Εθνικής Κυριαρχίας, Οι Μειονότητες και η Τουρκία), Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesinin 41. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Sempozyumda Sunulan Bildiriler, 25-26 Nisan 2003, Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, s. 61-93 και γ) Çağatay Okutan (2004) Teori ve Uluslararası Metinlerde Azınlık Tanımı (Ο Ορισμός της Μειονότητας στη Θεωρία και τις Διεθνείς Διευθετήσεις) Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Yıl 2004, Cilt 59, Sayı 2, s. 59-75. Στην πρώτη ενότητα της εργασίας δίνονται πληροφορίες για τους δύο συγγραφείς των πρωτοτύπων κειμένων, τον Baskın Oran (Μπασκίν Οράν) και τον Mustafa Çağatay Okutan (Μουσταφά Τσαγατάι Οκουτάν). Στη δεύτερη ενότητα παρατίθενται και περιγράφονται όροι που σχετίζονται με το γνωστικό πεδίο το οποίο εξετάζεται. Στην τρίτη ενότητα λαμβάνει χώρα η μετάφραση των πρωτοτύπων τουρκόφωνων κειμένων προς την Ελληνική. Στην τέταρτη ενότητα της διπλωματικής εργασίας συνδυάζεται η θεωρία με την πράξη της Μετάφρασης καθώς αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο της Μετάφρασης, ενώ ακολουθεί μεταφραστικός σχολιασμός που βασίζεται στο έργο των Μπατσαλιά Φρ. και Σελλά-Μάζη Ε. με τίτλο Γλωσσολογική Προσέγγιση στη Θεωρία και τη Διδακτική της Μετάφρασης (2010). Στην πέμπτη ενότητα παρουσιάζεται γλωσσάριο τουρκικών όρων προς την ελληνική καθώς και ελληνικών όρων προς την τουρκική γλώσσα αναφέροντας ταυτόχρονα τα κείμενα καθώς και τις σελίδες εντοπισμού των όρων. Στην έκτη ενότητα εκτίθενται τα συμπεράσματα της εργασίας σχετικά με τη διάδραση της μεταφραστικής πράξης και της θεωρίας στο πλαίσιο του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου. Στον επίλογο της έβδομης ενότητας εξετάζεται η επιτυχία των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος όσο και της παρούσας διπλωματικής εργασίας και αποδίδονται ευχαριστίες. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση των βιβλιογραφικών πηγών και των παραρτημάτων όπου περιλαμβάνονται τα πρωτότυπα προαναφερθέντα τουρκόφωνα κείμενα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γλώσσα – Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
Έθνος, κράτος, εθνότητα, εθνικότητα, εθνικισμός, μειονότητες, μετάφραση, μεταφραστικός σχολιασμός, γλωσσολογική προσέγγιση, μορφολογικό και συντακτικό επίπεδο, επίπεδο συνθεματικής, λεξιλογικό και σημασιολογικό επίπεδο, υφολογικό επίπεδο, πραγματολογικό επίπεδο, γλωσσάριο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
72
Αριθμός σελίδων:
290