Εκτίμηση γνώσεων του νοσηλευτικού προσωπικού στη βασική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778490 158 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-13
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κυρίτσης Νικόλαος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τούσουλης Δημήτριος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Κυρίτση Ελένη, Ομότιμος Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τούτουζας Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκτίμηση γνώσεων του νοσηλευτικού προσωπικού στη βασική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εκτίμηση γνώσεων του νοσηλευτικού προσωπικού στη βασική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η εφαρμογή καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης έχει καταλυτικό ρόλο στην ανάκτηση αυτόματης κυκλοφορίας. Σε κάθε επείγουσα και απειλητική κατάσταση για τη ζωή του ατόμου, μεγίστης σημασίας ρόλο διαδραματίζει τόσο η άμεση αναγνώριση αυτής της απειλής όσο και η εφαρμογή ορθών χειρισμών για την υποστήριξη της ζωής του ατόμου
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση του βαθμού γνώσης των Νοσηλευτών στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση .
Υλικό και Μέθοδος:Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 202 Νοσηλευτές των νοσοκομείων Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και Γ.Ν.Θ.Α «Η Σωτηρία». Η μελέτη διεξήχθη από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο του 2018.Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο, βασισμένο στη διεθνή βιβλιογραφία και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης του 2015. Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS, version 22 και εφαρμόστηκε η στατιστική δοκιμασία t-test και anova. Τα ο επίπεδο σημαντικότητας τέθηκε σε <0,05.
Αποτελέσματα:Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 202 άτομα Νοσηλευτικού προσωπικού εκ των οποίων 157 σε ποσοστό 77,7% ήταν γυναίκες. Το 16,3% του δείγματος είχε ανώτατη πανεπιστημιακή εκπαίδευση, το 65,8% είχε ανώτατη τεχνολογική εκπαίδευση και μέση εκπαίδευση είχε το 17,8%. Μεταπτυχιακές σπουδές είχε το 26,7%, διδακτορικό είχε το 1% και Νοσηλευτική ειδικότητα είχε το 15,3%. Από τους συμμετέχοντες το 44,6% είχε τίτλο BLS, το 3,5% ILS, το 2,5% ACLS, και το 3% ALS. Από τη συνολική βαθμολογία των σωστό-λάθος απαντήσεων των συμμετεχόντων βρέθηκε ότι το 27,8% του δείγματος έχει συνολική βαθμολογία <6, το 62,4% είχε συνολική βαθμολογία 7-10 και το 9,8% είχε 11-13. Σε σχέση με την ηλικία τα άτομα που είναι <30ετών απάντησαν σε περισσότερες σωστές ερωτήσεις, με στατιστικά σημαντική διαφορά p=0,024. Οι προϊστάμενοι, οι αναπληρωτές και οι υπεύθυνοι τμήματος απάντησαν σε περισσότερες σωστές ερωτήσεις, p=<0,001 και διαφέρουν στατιστικά σημαντικά μόνο από την ομάδα των βοηθών νοσηλευτών, p=0,001. Συχνότερα σωστά απάντησαν οι απόφοιτοι πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης p=0,001. . Τα άτομα τα οποία δεν είχαν εκπαίδευση στην ΚΑΡΠΑ είχαν μικρότερη βαθμολογία p=<0,001 και διέφεραν στατιστικά σημαντικά και από αυτούς που είχαν BLSp<0,001 και από αυτούς που είχαν ILS,ACLS και ALSp=0,002. Τα άτομα που εργάζονταν σε μονάδες εντατικής θεραπείας εμφραγμάτων ή γενικές ΜΕΘ συγκέντρωσαν μεγαλύτερη βαθμολογία, p<0,001, καθώς και αυτοί που ήταν ενημερωμένοι για τις καινούργιες κατευθυντήριες οδηγίες του 2015, p<0,001.
Συμπέρασμα: Διαπιστώθηκε μικρή γνώση του νοσηλευτικού προσωπικού στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.Το επίπεδο των γνώσεων εξαρτάται από το επίπεδο εκπαίδευσης, τα χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, το τμήμα εργασίας και από τις μεταπτυχιακές σπουδές.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Νοσηλευτές, Βασική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
102
Αριθμός σελίδων:
83

Kyritsis Nikolaos Master.pdf
730 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.