Επίδραση παρεμβατικού προγράμματος περπάτημα με μπαστούνια “Nordic walking” στη βελτίωση της φυσική κατάσταση και στην ποιότητα ζωής ατόμων τρίτης ηλικίας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2804342 15 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-09
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Πάνου Ελένη
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Βασίλης Γιοβάνης Επίκουρος Καθηγητής Χιονοδρομία (Επιβλέπων) Σ.Ε.Φ.Α.Α. – Ε.Κ.Π.Α.
Νικηταράς Νικηταράς Καθηγητής Άσκησης για Όλους Σ.Ε.Φ.Α.Α. – Ε.Κ.Π.Α.
Νίκος Γελαδάς Καθηγητής Εργοφυσιολογίας Σ.Ε.Φ.Α.Α. – Ε.Κ.Π.Α.
Νίκος Αποστολίδης Καθηγητής Ειδικής Προπονησιολογίας της Καλαθοσφαίρισης Σ.Ε.Φ.Α.Α. – Ε.Κ.Π.Α.
Παναγιώτης Βεληγκέκας Αναπληρωτής Καθηγητής Κλασικού Αθλητισμού - Αθλητικών Αλμάτων Σ.Ε.Φ.Α.Α. Ε.Κ.Π.Α.
Ηλίας Ζαχαρόγιαννης Επίκουρος Καθηγητής Κλασικού Αθλητισμού –Αθλητικών Δρόμων Σ.Ε.Φ.Α.Α. – Ε.Κ.Π.Α.
Γιώργος Καραμπάτσος Επίκουρος Καθηγητής Κλασικού Αθλητισμού – Αθλητικών Ρίψεων Σ.Ε.Φ.Α.Α. – Ε.Κ.Π.Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίδραση παρεμβατικού προγράμματος περπάτημα με μπαστούνια “Nordic walking” στη βελτίωση της φυσική κατάσταση και στην ποιότητα ζωής ατόμων τρίτης ηλικίας
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Επίδραση παρεμβατικού προγράμματος περπάτημα με μπαστούνια “Nordic walking” στη βελτίωση της φυσική κατάσταση και στην ποιότητα ζωής ατόμων τρίτης ηλικίας
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αξιολογήσει την επίδραση ενός παρεμβατικού προγράμματος περπατήματος με μπαστούνια σε ανώμαλο έδαφος και σε επίπεδο έδαφος μαθημάτων διάρκειας 20 εβδομάδων σε άτομα ηλικίας 60 έως 90 ετών. Για την αξιολόγηση των λειτουργικών παραμέτρων εφαρμόστηκε «Η Δέσμη Δοκιμασιών για την Τρίτη ηλικία» και το πρωτόκολλο Bosco. Η ποιότητα ζωής αξιολογήθηκε με το ερωτηματολόγιο «Επισκόπηση της Υγείας έκδοση 2 » και τα κίνητρα στην άσκηση με το «Ερωτηματολόγιο Παρακίνησης στην Άσκηση» επίσης καταγράφηκε o Δείκτης Μάζας Σώματος και η καρδιακή συχνότητα. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική επίδραση του παρεμβατικού προγράμματος άσκησης περπατήματος με μπαστούνια στη βελτίωση της μυϊκής δύναμης των άνω και κάτω άκρων, της αερόβιας αντοχής και της ευκινησίας. Στις πειραματικές ομάδες δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση της κλίσης του εδάφους στη βελτίωση των λειτουργικών παραμέτρων. Στη δοκιμασία Bosco παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του προγράμματος στη βελτίωση του ύψους στο βαθύ κάθισμα των πειραματικών ομάδων με την ομάδα ελέγου. Σημαντική μείωση παρατηρήθηκε στη φυσική υγεία ανάμεσα στην ομάδα περπατήματος με μπαστούνια σε ανώμαλο έδαφος σε σχέση με την ομάδα σε επίπεδο έδαφος και στους παράγοντες παρακίνησης στην άσκηση, πρόκληση στην άσκηση, δύναμη, αντοχή και ευκινησία. Βρέθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ του ύψους, του βαθύ καθίσματος της δοκιμασίας Bosco και της δύναμης των άνω άκρων, της αερόβιας αντοχής και της ευκινησίας, ενώ παρατηρήθηκαν σημαντικές συσχετίσεις των λειτουργικών παραμέτρών της με το Δείκτη Μάζας Σώματος. Για την ανάλυση των δεδομένων της «Δέσμης Δοκιμασιών για την Τρίτη Ηλικία» και της δοκιμασίας Bosco πραγματοποιήθηκε μικτή μονομεταβλητή ανάλυση διακύμανσης, και για την εύρεση μεταξύ των συσχετίσεων χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής του Pearson. Η ανάλυση των ερωτηματολογίων έγινε με τη μέθοδο της πολυμεταβλητής ανάλυσης διασποράς. Πραγματοποιήθηκαν post-hoc αναλύσεις για να βρεθούν οι ομάδες, οι οποίες διέφεραν μεταξύ τους και έγινε διόρθωση Bonferroni. Το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε α<.05. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποδυκνείουν ότι το περπάτημα με μπαστούνια είναι μια δραστηριότητα που μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε ανώμαλο είτε σε επίπεδο έδαφος με βέλτιστες λειτουργικές προσαρμογές σε ηλικιωμένα άτομα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
τρίτη ηλικία, Δέσμη Δοκιμασιών για την τρίτη ηλικία, λειτουργικές παράμετροι, φυσική κατάσταση, ποιότητα ζωής
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
272
Αριθμός σελίδων:
180

Διδακτορική Διατριβή, Ελένης Πάνου..pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.