Το ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της υγείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820775 132 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-29
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Χόντζια Μαρία Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καιτελίδου Δάφνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Καλοκαιρινού Αθηνά, Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Μαντάς Ιωάννης, Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της υγείας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Το ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της υγείας
Περίληψη:
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης είναι η διερεύνηση θεμάτων σχετικών με τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και του φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης στον τομέα της υγείας.

Υλικό-Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση με αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων Pubmed, ScienceDirect, ResearchGate, EBSCOhost, στο Google Scholar καθώς και σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά και περιελάμβανε μελέτες τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα που αφορούσαν στο ανθρώπινο δυναμικό της υγείας στην Ελλάδα και ήταν δημοσιευμένες από το 2009 κι έπειτα.

Αποτελέσματα: Από τις 33 μελέτες που τελικά συμπεριλήφθηκαν, οι 20 αφορούσαν σε θέματα σχετικά με την διοίκηση και τον προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού ενώ οι 13, αφορούσαν στο σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, εντοπίζονται κακώς κείμενα σε όλους σχεδόν τους τομείς τους οποίους διαχειρίζεται η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, ενδεικτικά αναφέρονται η εκπαίδευση, η ικανοποίηση και οι ανισότητες, καθώς και υψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης.

Συμπεράσματα: Είναι αδήριτη η ανάγκη για αναθεώρηση των πρακτικών και των στόχων της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και γενικότερα του κεντρικού προγραμματισμού για το ανθρώπινο δυναμικό της υγείας στην Ελλάδα, με σκοπό, αρχικά, την άμβλυνση των προβλημάτων από τα οποία μαστίζεται και στην συνέχεια την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ιατρός, Νοσηλευτής, Ανθρώπινο δυναμικό υγείας, Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαίδευση, Ανάπτυξη, Συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση, Παρακίνηση, Κίνητρα, Προσέλκυση, Αξιολόγηση, Σύστημα αξιολόγησης, Εργασιακή ικανοποίηση, Ανισότητες, Υπερπροσφορά ιατρών, Κατανομή δυναμικού υγείας, Επαγγελματική εξουθένωση, Αποπροσωποποίηση, Προσωπικά επιτεύγματα, Ελλάδα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
89
Αριθμός σελίδων:
93

Chontzia Maria Eleni Master.pdf
657 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.